- Бадма-Ханда Загдаевна, ямар фестивальда хабаадажа ерээбта?
   - Байгша оной июлиин 17-18-да Монголдо «Ёохор наадан-2019» гэһэн уласхоорондын 3-дахи фестиваль-конкурс аргагүй гоёор үнгэргэгдөө. Эмхидхэгшэдынь - Хэнтэйн аймагай ба Батшэрээт һомоной захиргаанууд болон соёлой эмхинүүд. Тиибэшье энэ хэрэгтэ нютагай бүхы эмхи зургаанууд хабаадаа, хубиин хэрэг эрхилэгшэд мүнгэн туһаламжа үзүүлээ гэжэ ойлгооб. Улаан-Баатар хотоһоо дуунай, бүжэгэй, аман зохёолой бэрхэ мэргэжэлтэд, нэрэ түрэтэй эрдэмтэд ерэжэ, жюриин гэшүүд болоо. 2015 ондо Монголдо эхи абаһан «Ёохор наадан» 2 жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэжэ, «Алтаргана» фестивалиин үнгэргэгдэхэ жэл болодоггүй гуримтай. Энэ фестивальда баруун гүрэнүүдэй, Африкыншье негр хүн ябана гэжэ хараабди.
   - Батшэрээт нютагайхид ямараар угтааб?
   - Холын харгыда авто-унаамнай һаатаагүй, булта һайн ябаабди. Монголнууд хүндэмүүшэ зангаараа бидэниие Биндэр һомон дээрэ угтажа, Батшэрээт нютагаа абаашаа. Бусахадамнай, манай түрэл гаралайхид – Минжуурай Доржын үри һадаһад бидэниие дахуулан, ехэ харгыда гаргажа үдэшөө һэн.
   - Хэды бүлгэм байгааб?
   - Уласхоорондын «Ёохор наадан» хэмжээ ябуулгада аман зохёолой 14 бүлгэм хабаадаа. Росси гүрэнhөө Агын аймагай наһатайшуулай «Түмэн жаргалан» ба Могойтын аймагай «Улаалзай» аман зохёолой бүлгэмэйхид байгаабди. Мүн Монголой буряад нютагуудай олон бүлгэмүүд ёохор хатар харуулаа. Тэдэнэр буряадаараа яһала дуугаралдана. Тон наһажаал хүнүүдынь жэнхэни урданай уламжалта ёохор харуулаа. Улаан-Баатар хотын наһатайшуулай «Ёохор наадан» гэһэн аман зохёолой бүлгэмэйхид аргааханаар дуугаа дуулалдаад лэ, нара тойрожо бүжэглэһэн маягтайгаар ёохор татана. «Техно-ёохор» гэһэн 2-дохи янзада хабаадаһан бүлгэмүүд түргэн хүгжэм доро мүнөөнэй ёохор хатарха байгаа. Энэ янзада Монголой залуушуул, хатарай бүлгэм бүхэниинь олиггүй бэрхэнүүд байжа, урдаа хэнииешье табихаар бэшэ байгаа. Үнэндөө энэнь Европын бүжэгтэ адлирхуу хатар байна. Бидэ, «Улаалзай» бүлгэмэйхид, «уламжалта ёохор» гэһэн янзада түрүү hуурида гаража, алтан медаль абаабди. Манай ёохордожо байхада, ехээр бороон орожо, хушалтагүй ендэрэй елэгэр шалань уйгаргүй халтируухай болошоо. Тиигэбэшье хүдэлсэеэ нэгэшье алдангүй, шангаар хатараабди.
   - Бүлгэмтнай хэды ондо байгуулагдаһан бэ?
   - Хила нютагай ажаhуугшадай олонхинь ород зон юм. 2015 ондо хүдөөгэй соёлой гуламтын дэргэдэ «Улаалзай» гэһэн һайн дуратанай бүлгэм бии болоо һэн. Яагаад ород сэлеэндэ буряад аман зохёолой бүлгэм байгуулагдааб гэхэдэ, Могойтын аймагай захиргаанай соёлой ба тамирай хүтэлбэриин ахамад мэргэжэлтэн Бальжима Тогоновагай үүсхэл оролдолгоор үндэhэн хэлэеэ, заншалаа, аман зохёолоо дэмжэхэ үүргэтэйгээр шэнэ нэгэдэл байгуулагдаа бшуу. Энэ нютагта буряадуудай байгаашье һаа, илангаяа залуушуул түрэлхи хэлэеэ мэдэнэгүй, гансал ородоор хөөрэлдэдэг. Манай бүлгэмэй бүридэлдэ 2 ород басагад оролсодог. Монгол ошоходоо, эдэ басагадые таhа баадхажа, «яагаад англи хэлэн дээрэ сээжэлдэдэгбта, тэрээн шэнгеэр буряад ёохорой үгэнүүдые сээжэлдэгты» гэжэ хэлэхэдэмни, яhала дуунуудые сээжэлдээд, шадаха зэргээрээ дуулалдаа. Би тэдэнэртэ ехэ баярые хүргэнэб.

You have no rights to post comments