Хүүхэлдэйнүүдэй хубсаhа оёлго. 2017 он.

   2008 оной октябрь hарада эдэбхитэй ветерануудай hанамжаар өөрын тусхай бүлгэм бии болгохо тухай асуудал табигдаа. 2009 оной январь hарада Цыпылма Гыниновна Дугаровагай ударидалга доро «Тоонто» гэhэн нэрэтэй ветерануудай бүлгэм ажалаа эхилhэн байна. Юундэ «Тоонто» бэ гэхэдэ, «аба эжынгээ түрэhэн, тэнжэhэн тоонтодо мүргэнэб» гэhэн урданай үгэ байдаг ха юм. Тиимэһээ бүлгэмэйнгөө нэрэдэ тоонто нютагаа хүндэлхэ гэһэн удха оруулагдаа. Буряад арадайнгаа ёhо заншал, аман зохёол залуу үетэндэ дамжуулха зорилготойгоор энэ бүлгэм байгуулагдаhан. Нэн түрүүн 25 урагшаа hанаатай ажалай ветеранууд урагшатайгаар ажал ябуулhан байна. Мүнөө сагта 31 гэшүүд болонхой. Бүлгэмэйхидэй гол зорилго: нютагайнгаа музейдэ мэдэхэ, шадаха юумээрээ туhалха, нютагайнгаа захиргаанай ажал хэрэгтэ шадаха зэргээрээ туhалха, нютаг hууринайнгаа хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулха ажал ябуулга болоно. Мүн тойроод байhан hайхан байгаалидаа гамтайгаар хандаха, тэрэнээ муухайдангүй, сэбэрээр байлгаха гэхэ мэтэ һургаал залуу үетэндэ дамжуулхые оролдодог. Абгайнарай гараараа хэhэн бүтээлнүүд нютагай музейдэ дэлгээтэй, олоной нюдэ хужарлуулан байдаг. Будаланаймнай буянтай, бурхантай газар гэхэдэ, «Жанчип Шодон» субарга хойто зүгhөө маанадаа хаража байдаг. Субаргынгаа хажуудахи тойрог газарыень нангин сэбэрээр тахиха гэhэн үүргэ захиргаан наhатайшуулда даалгаhан, тэрэ даабаринь нэгэшье алдангүй сахигдадаг.
   Бүлгэмэй ажаябуулга хэдэн шэглэлтэй: соёл гэгээрэлэй, тамирай, эхэнэрнүүдэй оёдолой, нэхэжэ оёлгын, саад огородой ажалнууд эршэмтэйгээр ябуулагдана. Зарим анхарал табихаар гэр бүлэнэртэй хүдэлдэг. Нютагтаа үнгэргэгдэhэн hайндэрнүүдтэ зорюулжа, ветеранууднай концерт-наада гаргажа, нютагайхидаа баярлуулдаг заншалтай.
   Манай абгайнарай эгээл дуратай ажалынь гэхэдэ, элдэб янзын эдээр - модоор, хуйхаар, арhаар хүүхэлдэйнүүдые хэжэ, тэдэнээ үхибүүн мэтээр бөөмэйлжэ, уран hайхан гараараа буряад ёhоор хубсаhа оёжо гоёодог. Хубсаhа оёхын түлөө үнгэ бүриин торгон, хоргой, хилгааhан бүд, хилэн гээд хэрэглэгдэдэг. Халюунай, хурьганай, булганай, hолонгын арhаар малгайнуудые оёдог. Тэрэ хэhэн ажалнуудынь элдэб хэмжээнэй харалгануудта табигдажа, олоной hонирхол татадаг юм. Харагшад ехэ hайшаадаг. Тэдэнь лэ нютагаймнай музейн жасын сэнтэй экспонадуудай нэгэн болодог. Уран гартанай шэмэглэл бүтээлнүүдые харахадаа, хүн бүхэн далижаад, үльгэрэй орондо ороhон мэтэ байха. Буряад үндэһэн хубсаһан яагаад оёгдодог бэ гэжэ эдэ бүтээлнүүдээрнь хэшээл үнгэргэхөөр юм. Хүн зон ерэжэ харагты, нюдыетнай хужарлуулха ёhотой...
   «Тоонто» бүлгэмэймнай тон эдэбхитэй гэшүүн Батожаргалов Базаргуро аха 2012 оной «Алтаргана» нааданай «Буряадай нэгэ үдэр» гэhэн мүрысөөндэ алтан дипломдо хүртэжэ, бултанаа баярлуулаа бэлэй. Базаргуро ахын шадахагүй юумэн үгы, хонгёо hайханаар дуулаха, уян нугархайгаар хатархашье, ёhо заншалай журам, заабаряар хубаалдахашье.

You have no rights to post comments