Нааданай хэмжээ ябуулгануудай түсэб тодорхойлогдоо. Мүрысөөнүүдэй хажуугаар олон үйлэ хэрэгүүд хараалагдана. Жэшээнь, уран гартан Даши Намдаковой ба Жигжит Баясхалановай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэнгүүд дэлгээгдэхэ, эрдэмтэн Цыбен Жамцаранодо зорюулагдаһан хүшөө нээгдэхэ. «Бэдэрнэб шамайе» гэһэн түрэл зоноо бэдэрэлгын талмай хүдэлхэ.   

Тиихэдэ үбшэнэй тахалай орёо байдалда сахигдаха дүримүүд, конкурснуудай болон мүрысөөнүүдэй үнгэргэгдэхэ талмайнуудай бэлэдхэл г.м. эмхидхэлэй асуудалнууд харагдаа.

 

Зүблөөнэй үедэ.

 

Амаршалгын үгэнүүдтэйгээр сугларагшадта тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев, сенатор Баир Жамсуев, хизаарай амбан захирагшын орлогшо Аягма Ванчикова хандаһан байнад.

Тиихэдэ Буряад ороной болон Эрхүүгэй можын түлөөлэгшэдэй хабаадалга тухай Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов болон Усть-Ордагай Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Андрей Дмитриев элидхээ. Харин Монгол ороной болон Хитадай Арадай Республикын Шэнэхээнэй делегацинуудай бэлэдхэл тухай онлайн холбоогоор мэдээсээ юм.

«Алтаргана» нааданай брендбук (фестивалиин шэмэглэлдэ, мүрысөөнүүдтэ хэрэглэгдэхэ үнгэнүүдэй, зурагуудай баталагдаһан нэгэл янза) зохёогдоо гэжэ хэлэгдэбэ.

Зүблөөнэй түгэсхэлдэ 14-дэхи «Алтаргана» нааданай һахюуһан – Шонотой болон нааданай илагшадта барюулагдаха шангуудтай, «Алтаргана» дуунтай танилсалга болоо.

Дарима БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments