Тэрэ мүнөө үеын Россиин санаартанай дунда эрдэнитэ нангин эрдэмэй орьёл гаталһан эгээл түрүүшын лама болоо бшуу.
Һуралсалайнь программа 15 курсһаа бүридөө. Түрүүшын 2 курсда Добдон лама буддын шажанай гүн ухаан тухай мэдэсэтэй болоо, шойро хаялсажа һураа. Удаадахи шатадань юумэнэй үндэһэ баримталжа шададаг болоо, 4-дэхи курсда ухаан ба мэдэсэ тухай тобшо мэдээсэлтэй болоһон байна.
Һүүлээрнь 6 жэлэй туршада сэсэн ухаа бүримүһэн түхэлдэнь оруулалга үзөө. Үндэһэндэнь Майдари Бурханай номууд байдаг, тэрээндэнь буддын шажанай эрдэмтэдэй тайлбаринууд үгтэдэг. Энэ һургуули дүүргэхэдээ, рабжамбын зиндаа абаа. Иимэ зиндаатай буряадууд үсөөн бэшэ юм. Жэшээнь, ахалагша курснуудта 25 хүн һураа, 14-иинь 10 жэлэй һуралсал гараһан байна. Тэдэ булта Буряад Уласаа бусаа һэн.
Һуралсалаа үргэлжэлүүлэг-шэд нэгэ хэды жэлэй туршада Ума (Мадхьямака) – бүхы зүйлнүүдэй хооһон шанар тухай тодорхой һургаал, Дзод (Абхидхарма) – буддын шажанай метафизика болон Дулва (Виная) – буддын шажанай сангхын дүримүүдэй ба журамай суглуулбари үзөө. Эдэ 16 жэлэй туршада агуу 5 эрдэм шудалагшад гэбшэ дооромбын зиндаатай болодог.
Саашаа һураха хүсэлэнтэй ламанар үзэһэн номуудаараа 6 жэлэй туршада шалгалтануудые баридаг. Добдон лама шалгалтануудаа амжалтатайгаар барижа, гэбшэ һаарамбын зэргэдэ хүртөө.

You have no rights to post comments