Арюна Митупова 2020 ондо Могойтын аймагай Ц-Б.Бадмаевай нэрэмжэтэ Сагаан-Шулуутайн дунда һургуулида 9-дэхи анги эрхимээр дүүргэжэ, Б.Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледжын оюутан болоһон. Мүнөө Арюна – «Коррекционная педагогика в начальном образовании» таһагай 4-дэхи курсын оюутан. 

   «Наталья Юрьевна эжымни – Сагаан-Шулуутайдаа эхин шатын ангинуудай багша. Би бага наһанһаа эжынгээ хэшээлнүүдтээ бэлдэхэдэнь, туһалдаг байһанби. Тиин хүүгэдтэй хүдэлхэ дуратай боложо, багшын мэргэжэлдэ һураха гэжэ шиидээб», - гэжэ Арюна хэлэнэ. 

   Тэрэнэй гэр бүлэдэ багшанар олон. Арюнын нагаса эжы – 45 жэлэй туршада буряад хэлэнэй багшаар хүдэлһэн Доржи-Ханда Гатаповна Намжиловаһаа энэ бүлын багшанарай уг залгамжалга эхилнэ. Тэрэ Россиин ниитэ һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ. Тиихэдэ Арюнын нагаса абгайнар: Лариса Юрьевна Доржиева – Агын 4-дэхи дунда һургуулиин захиралай орлогшо, буряад хэлэнэй багша, Намжилма Дамбаевна Эрдынеева – Ага тосхоной «Звёздочка» хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ; абгайнь – Аягма Цынгыдаевна Митупова – арадай сценическэ хатарай багша, хореограф, мүнөө «Амар сайн» театрай артист. 

   (Үргэлжэлэлынь 45-дахи дугаарта уншахада болохо). 

   Оюна ШАГЖАЕВА.

You have no rights to post comments