Багша-географ, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Тимур Ухинович Жалсарайн мэндэ байгаа һаа, 90 наһатай, буурал сагаан толгойтой үбгэн болоод ябаха байгаа. Хүдөөгэй юрын лэ багша һургуулиин географическа картануудые шэнжэлжэ, дэлхэйн уһа хубаадаг дүрбэн далан бии гэжэ элирүүлһэн габьяатай. Өөрөө Тимур Ухинович тэдэ дүрбэн газарта ошожо үзөөгүй байһан. Хизаараймнай дэбисхэр дээрэ оршодог Палласай хада энэ дүрбэн далангай нэгэн болоно.

2017 оной хабар Палласай хада нютаг ороноймнай байгаалиин хүшөө болобо гэжэ соносхогдоо, хадын оройдо Т.У.Жалсарайнда зорюулагдаһан дурасхаалай самбар баяр ёһололой оршондо тодхогдоһон байна.

You have no rights to post comments