- Эжы, аба танда Шэнэ жэлдэ арһан дэгэл бэлэглэхэ гү?

- Үгы юм даа, мүнгэн бага.

- Та хүлөөрөө дэбһэжэ байжа, унан бархиржа туршаа гүт? 

* * * 

- Жабар Үбгэн, намда «Лего» конструктор бэлэг баригты, - гэжэ жаахан Бадма хашхарна. 

- Бү хашхарыш даа, шэбэнээдшье хэлэхэдэшни, Жабар Үбгэн дуулаад лэ байхал даа, - гэжэ эжынь хэлэбэ.

- Теэд аба таһалга руугаа ябашоо, намай дуулангүй үлэшэхэдөө болохо.

Оюна ШАГЖАЕВА.

- Аба, багша дуратай амитан тухайгаа сочинени бэшэхэ гээ. Хүдөөдэмнай элдэб зүһэтэй олон гоё моридууд, моринууд… юун гээд зүбөөр бэшэхэбиб?

- Хүб-аан, нохойнууд тухай бэшэлши даа…

 

* * * 

Нэгэ бүлэ юһэн наһатай хүбүүнтэеэ машинаар ябаба. Хүбүүниинь байд гээд лэ:

- Эжы, харыт, үхэр тугалтаяа ниилэшоод байна.

- Эжы, ямар томо нохой гээшэб!

- Эжы, гол мүльһэтэжэ эхилээл! – гэжэ байтараа, гэнтэ:

- Аба-аа, ямар хөөрхэн басаган бэ, аһ-һаа? – гэбэ.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

Хоёр бүһэтэйшүүлэй хажуугаар нэгэ басаган миһэрһээр үнгэрбэ.
Нэгэниинь нүгөөдэдөө:
- Хэндэмнай миһэрнэ хаб?
- Шамдал бэзэ даа. Би түрүүшынхеэ шамай хараад, хоёр час тогтонгүй яажа энеэгээ гээшэ һэнбиб.

Ама халамгай хүн гэртээ оробо.
Һамганиинь:
- Хаагуур тэнэжэ ябаһанаа, иимэ орой ерэбэш! – гэжэ шангарба.
- Бүлын түрүү хадаа хаагуур ябахаяа, хэдыдэ ерэхэеэ өөрөө мэдэхэб! – гэжэ һогтуу үбгэниинь хашхарба ха. Тиихэдэнь һамганиинь хубардаагаар толгой руунь яс гэтэр ябуулжархиба.
Хадам эжынь нүгөө таһалгаһаа гүйжэ гараад, газарта мэдэрэлгүй хэбтэһэн хүбүүгээ харахадаа:
- Юундэ хүбүүмни газарта хэбтэнэб? – гэжэ мэгдүүгээр бэриһээ асууба.
Бэринь хэлэбэ:
- Бүлын түрүү хадаа хаана хэбтэхэеэ өөрөө мэдэхэ!

   Нэгэ залуу эхэнэр нүхэр басагандаа хөөрэнэ:
   - Үбгэнэйнгөө һогтуу ерэхэдэ, «автозагар» гэжэ крем нюуртань түрхижэрхёоб.
   - Тиигээд?..
   - Үглөөгүүр һэрихэдэнь, «гахай шэнгеэр архидабаш, бүхы нюуршни шара толбонуудтай болоо, эльгэншни тэсэхэеэ болёо хадаа» гэбэб.
   - Заа, тиигээд?
   - Зургаадахи һара архи амандаа хэнэгүй! 

   Нордоп БАБУЕВА.