Түнхэнэй аймагай Аршаанай дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша Людмила Жалсановагай суглуулбариһаа энеэдэтэй ушарнууд.

Нагаса абамни ород хэлэ мэдэхэгүй юм. Дайнда ябаһан, «Запорожец» унаатай, тэрээндээ һуугаад лэ ябадаг.

Ород яһанай Ваня хүршэнь нэгэтэ асууба:

- Друг, ты куда?

Нагаса аба:

- Сейчас до магазина съезжу, перевернусь и приеду, - гэжэ харюусаад, Ваня нүхэрөө унаса энеэлгэһэн гэхэ.

Нэгэтэ тэдэ хоёр һонин һорьмойгоо хөөрэлдэжэ һуутараа тоосолдошобо.

Ород хүршэнь уурлаһандаа:

- Какой же ты лицемер! – гэжэрхибэ.

Нагаса абамни байжа байжа, духаяа маажасагаагаад:

- Хүб-аа, ши юун гэжэ хэлэнэш, я тебе лицо не мерил никогда, - гэбэ.

Нагаса аба кинодо орохо һанаатай, клуб ошобо. Тэндэ байһан залуушуул нагаса абые хараад, шэбир-һабир гэлдэбэ ха.

Тиихэдэнь нагаса абам урдаһаань:

- На спине не говорите, на лице можно говорить! – гэжэрхёо бэлэй.

Үшөө нэгэ ушар. Аймагай түб ошоод, удаахан боложо, эдеэлхэ баатай болобо. Эдеэнэй газарта орожо, амтатайхан шүлэ захиба. Теэд эдихэ гэхэдэнь, тэрээн соонь үһэн байба. Нагаса аба ород тогоошондо «Почему в супе нооһон!» – гэжэ хашхараа бэлэй.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

Гэртээ Баатар абадаа дүрыень зураад харуулба:

- Гоёор намайе зурабаш даа. Теэд юундэ намда ногоон үнгэтэй үhэ зураабши? – гэбэ абань.

- Намда халзан толгойн үнгэ байдаггүйл. Тиимэһээ толгойетнай ногооноор шэрдээб, - гэбэ хүбүүниинь.

* * *

Геолог хүн ажалаараа Яхад орон ошобо. Тэндэнь табин градус хүйтэн .

Тэрэ нэгэ яхадһаа:

- Эндэтнай дулаан болодог гү? – гэжэ асууба ха.

Тиихэдэнь тэрэнь:

- Уржадэр, үсэгэлдэр одоо дулаан байгаа, минус гуша болоо һэн, - гэжэ хэлээд, геологые гайхуулба.

* * *

Дэлхэйн хоёр ондоо газарта байдаг танилнууд телефоноор хөөрэлдэнэ:

- Танай тэндэ үзэлэй хүйтэн болоно гэлсэнэ. Зүб гү?

- Үгы, бараг. Хорин градус хүйтэн болоно.

- Интернедтэ дүшэн градус хүрэтэр хүйтэрнэ гээд харуулнал.

- Аа, теэд тэрэш газаа минус дүшэ болоно.

Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

Хоёр нүхэд кафе соо хоол барижа һууна. Нэгэниинь иимэ ушар хөөрэбэ.

«Υсэгэлдэр трамвайгаар ажалһаа гэртээ ошожо ябааб. Трамвай соо хүн үсөөн. Буудалда тогтоходомнай, нэгэ хүгшэн трамвай руу оромсоороо, минии хажууда ерээд, гэтэнгеэр хаража зогсобо. Би гайхабаб.

- Хүбүүн, намайе һууридаа һуулгыш даа, - гэбэ. 

Тиихэдэнь би:

- Трамвай соо олон һууринууд байна, али нэгэндэнь ошоод һуугыт, - гэбэб. 

- Υгы, тэдэшни булта хүйтэн лэ. Шинии дулаасуулһан һуурида һуухамни, - гэжэ хэлэбэ.

Мэхэтэйл хүгшэн байба ха».  

 

 * * *

 

Нэгэ бүһэтэй хүн докторто шуһанай даралта шалгуулхаяа ерэбэ.

Доктор үзөөд хэлэбэ:

- Зай, нүхэр Бадмаев, мүнөөдэрһөө эхилээд, тамхияа хаяха болобот.

- Тамхи татадаггүйлби, тамхинай утаандашье дурагүйб. 

- Тиибэл мүнөөдэрһөө архияа хаяха болоот.

- Би архидашье дурагүйб.

- Тиибэл ямар юумэндэ дуратайбта?

- Буузада. 

- Буузада?.. Тиибэл, нүхэр Бадмаев, мүнөөдэрһөө бууза эдижэ болохогүй, ойлгоо гүт?

- Бууза эдижэ… болохогүй?.. – гээд, Бадмаев һал унашаба.

Цымжидма ДОЛГОРОВА.

Үгэ хүүртэ ульгам, шашаг абаряараа зондо хашартай болоһон хүн амитадые худалдадаг наймаа орожо, тоти шубуу абахаяа һанаба.

Наймаашан:

- Тоти шубуун наймаада дууһаад байна, - гэбэ.

- Хүн минии шашагһаа залхуураад, тэрьедэдэг болоод байна. Тоти шубуутай боложо, тэрээнтэеэ шашалдахаб. Хайрлыт, яажашье һаа, намда олоод худалдыт. Хэдытэшье һаань абахаб, - гэжэ гуйба.

Тиихэдэнь наймаашан бэгсэргэ шубуу һаруул үнгөөр шэрдээд, тэрэ хүндэ худалдажархиба.

Һара тухай болоод, тэрэ хүн наймаа орожо хэлэбэ:

- Яаһан гоё шубуутай болообиб. Дуугардагшьегүйнь хабатай. Минии шашахые шагнажал байдагтань хүхигшэб.

* * *

- Дуулаа һэн гүш? Софочкодомнай сүүд 10 жэл үгөө, - гэбэ хүршэнь нүгөөдэдөө.

- Юун болооб? Яаһандань...

- Үбгэеэ хаяһанайнь түлөө, - гэбэ хүршэнь.

- Болииш даа. Тэрэнэй түлөө түрмэдэ хаадаггүй. Би өөрөө хоёр үбгэдөө хаяһанби.

- Тииһэмши, хэн мэдээб? Хэдыдэхи этажһаа үбгэдөө хаяабши? – гэжэ һураба хүршэнь.

Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

Наhажаал боложо ябаhан эхэнэр дэлгүүртэ:

- Муудаhан hархяаг... Һархяаг абагты, үнэгүйгөөр үгэхэб! – гэ-жэ зоной анхарал татан, шанга шангаар hүхирнэ.

Хажуугаарынь үнгэржэ ябаhан наhажаал хүн хүгшэндэ:

- Наймаагаа худалдажа байhан аад, юундэ муудаhан гэжэ сэхыень хэлэнэ гээшэбши. Хэн hархяагыешни абаха юм? – гээд шэбэнэн дуугарба.

Хүгшэн:

- Абана, абана. Нэгэн ажалайнгаа даргада, нүгөөдэнь хадам эжыдээ дууhан абажа байна даа.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.