Дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа
   Энэ уулзалгада Агын аймагай буряад хэлэнэй ба литературын багшанар «Эдир Будамшуу» конкурсын тойрогой шатада хабаадаһан һурагшадтаяа ерээ һэн.
Михаил Елбонов хүүгэдтэ «Актёрское мастерство» гэһэн мастер-класс харуулаа. Тайзан дээрэ яагаад бэеэ абаад ябахаб гэхэһээ эхилээд артистын харуулхада, хүүгэд тэрэ дары заабарииень хадуужа абаад, һажаалдан харуулна. Михаил Гомбоевичой тайлбарилһаар, һажааха гээшэ ганса актёрой бэшэ, харин бүхы искусствын гол удха мүн. Һайн актёр тайзан дээрэ үнэншэмөөр, юумэ һанангүй, бодото байдалда хараһанаа харуулжа шададаг. Актёр болохын түлөө тайзан дээрэ боложо байһан үйлэ ябадалда бэеэрээ орохо хэрэгтэй. Театрта хэрэглэгдэдэг һэлмэтэй солдадай дүрэ наадаха бэшэ, бодото һэлмэтэй дорюун хүйхэр солдат гээшэб гэжэ өөрыгөө мэдэрхэ ёһотой.
Олег Бабуев үхибүүдтэ «Речевое мастерство» мастер-класс харуулаа. Театр хадаа литературна хэлэнэй жэшээ, һургуули юм, ёһо заншал хадагалдаг уута болодог. Актёр хэлэлгын шадабаряар харагшадта зохёолой дүрын абари зан, социальна, психологическа, үндэһэтэнэй, байдалай шэнжэнүүдые дамжуулна юм. Олег Дамдинович тайзан дээрэ өөртэеэ танилсуулгаһаа эхилжэ, шүлэгөө мартаха сагай болоошье һаа, мэгдэн тэбдэнгүй, өөртөө этигэнги байхань шухала гэжэ тэмдэглээ. Тиигээд хүүгэдэй шүлэгүүдые хөөрэхэдэ, интонаци, дикци г.м. уран хэлэлгын арганууд дээрэ хүдэлөө.
   Мэргэжэлтэ артистнартай хүдэлхэдөө, хүүгэд бидэнэй, мастер-класста хабаадагшадай нюдэн доромнай хубилжа, зүбшэлнүүдыень бэедээ шэнгээжэ, тэрэ дары хэрэглэнэ. Энэ үдэр һурагшад олон юумэндэ һураа, мэдэхэ болоо.
   Олег Дамдинович багшанарта иигэжэ хандана: «Шүлэг, монолог хэлэлгэ, нэн түрүүн, материалһаа дулдыдадаг юм. Ямар зохёол уншуулхаб гэжэ багшанар мэдэхэ ёһотой. Дан ута унжагай шүлэг 2 хүүгэдтэ хубаагаад уншуулаа һаа, үрэтэй байха. Ута шүлэгэй нэгэдэхи хубииень шагнаад, саашаа шагнагшад һонёо буу-рашадаг, мэргэжэлтэ актёрнуудшье тэсэдэггүй. Һанаанда таарама, һонин монологууд, хүүгэдэй шүлэгүүд хомор болоо. Хүүгэдэй наһанда таарама бэшэ дуу хэдышье гоёор дуулахадань, абтасагүй байдаг».
Улаан-Үдын хүүгэдэй хүгжэмэй урлалай һургуулиин багша Виктор Лубсанов «Вокальное мастерство» мастер-класс үнгэргөө. Тэрэ иигэжэ хөөрөө: «Мастер-класста арба гаран хүүгэд хабаадаа. Тэдэнэй 8-иинь дуулахаар байна. Булта бэеэ хабшаһан, дүрэгүйнь харагдана гээшэ аабза. Хоолойень шалгангаа, бэеэ шагнахынь тула хоолойень «табиха» зорилготойгоор хүгжэмэй зэмсэг дээрэ наадааб. Зариманиинь сошоно, хоолойнь «бажуугдашана». Дуулахадам, намайе дахаад дуулана. Хэрбээ хүдэлөө һаа, дуулаха бэлигтэй хүүгэд байна. Үхибүүдтэ хэлээб: «Дуушан болохо хүсэлтэй һаа, саашадаа дуу шагнажа, дуулажал байгты. Ошоһон газартаа багшые бэдэрээд, һураха юумэндэ һураад лэ ябагты».

You have no rights to post comments