Угдаанай “Содном Даржалинг” дасанай ламанар үдэр бүри уншалгануудые бүтээнэ. Сагаалганай урда тээ дасан соо хүлгөөтэй болонхой.

Ажаһуугшад ламанарта хандажа, жэлэйнгээ хэрэг бүтээнэ. Шэрээтэ Түмэн ламхайн хэлэһээр, Угдаан нютагай дасан гал улаан тахяа жэлэй Сагаалганиие урма хүхюутэйгээр угтахань. Байгша ондо тахяа жэлтэн ерэжэ, дасанай газаагуурхиие сэбэрлээ. Тахяа жэлдэ Угдаанай дасанайхид Согшон дуганайнгаа барилга эршэмтэйгээр ябуулха гол зорилготой. Дасанай гол байшанай барилгада мүнгэн зөөри хэрэгтэй бшуу. Энээн тушаа Ринчинов Түмэн ламхай хэлэнэ һэн. Ехэ хуралнуудай үедэ мүнөө байгша Согшон дуган соо һүзэгшэд багтахаяа болиһоор үнинэй. Дасан бараалхадаг һүзэгшэдэй тоо һүүлэй жэлнүүдтэ олошорно. Тэрээнтэй хамта дасанай байра байдал, ажахы хүгжөөлгын талаар олон тоото асуудалнууд шэрээтын һанаа зобоодог гэжэ эли. Үнгэрэгшэ жэлдэ зоной халуун эдеэ хоол барилгын жаган, Манбын дуган бодхоогдожо, ашаглалгада тушаагданхай. Манбын дуган соо Отошо хурал хурагдаха. Угдаанай дасанай ламанар Хоолошной hууринда уншалгын hэеы гэр бодхооhон юм. Һэеы гэр соогоо зайн галгүй байһанаа, гэрэлтэй болгоо бшуу. Эргэнэдэ, Тэлэмбэдэ дугантай. Тиишээ ламанар ошожо, 18 боти ном уншадаг. Дасанай харгыһаа хажуу тээ, холошог зайда байрладаг һэн тула энээнһээ урагша һүзэгшэд мүргэлшэдэй ябахын талаар бэрхэшээлтэй байгаа. Тиин энэ асуудал урагшатайгаар шиидхэгдэжэ, мүнөө дасан хүрэтэр автобус ябадаг болонхой. Хотын 105-дахи дугаар автобус Шэтын түмэр харгын вокзалһаа эхитэй маршрудаар ажалай үдэрнүүдтэ - 2 дахин, амаралтын үдэрнүүдтэ 3 дахин дасанай хажууда ерэжэ тогтодог. Мүнөө Угдаанай дасанда 5 ламанар ба 1 хубараг буянта хэрэгүүдые үйлэдэнэ. Үргэдхэгдэжэ, шэнэ түсэбүүдые табиһан Угдаанай дасан хуушан жэлээ шиидхэжэ, Сагаан һараяа угтаха хуралнуудта бэлдэжэ байнхай. Дасанай заншалаар Сагаалганай хуралнууд бусад дасангуудһаа нэгэ үдэр урид эхилдэг гуримтай.

 

 

Зугаалайн дасанай ламанар олон жэлдэ Сагаан Дара Эхын дуган соогоо хуралнуудаа хурадаг байһанаа, мүнөө хоёр дабхартай Согшон дуган соогоо хурана.

 

Зугаалайн дасан.

 

Үнгэрэгшэ 2016 ондо Зугаалайн «Дэшэн Чойнхорлинг» дасанай байгуулагдаhаар 190 жэлэй ойн баяр соогуур дуган рамнайлагдаһан байха юм. Һаруул, уужам ордон соогоо Сагаалганайнгаа хуралнуудые хурахань гээшэ. Согшон дуган газаа ба досоо талаhаа гоёогдоһон, шэмэглэгдэһэн. Тиибэшье лабри, жалсан, бадан үлгэхэ ажалнууд бии. Байгша ондо тахяа жэлэй оруулжа байһан 1969 ондо түрэһэн эрхэтэд дасанда ямар ажал байнаб гэжэ шэрээтэ Батор ламхайһаа һуража, ехэ хүдэлмэри ябуулаа. Гол түлэб, үһээгэй орой дулаалаа. Дуганай 2-дохи дабхарта нэмэри 15 батарей табиһаниинь, гансата дулаан болоо. Эдэбхитэн Дэнзэн Юндунов нүхэдөө ударидажа, үһээгэй орой дээгүүр базальт хэрэгсэл дэбдижэ, дээгүүрынь шлак хаяа. Тиигэжэ буянта ажал хээ бшуу. Мүнөө үедэ Зугаалайн «Дэшэн Чойнхорлинг» дасанда 4 лама ба 2 хубараг алба хаана. Сагаалганай урда тээ ламанар хубарагуудтаяа балинаа бүтээжэ, бурханайнгаа урда табиба. Зугаалайн дасан руу Первомайск, Шиилхэ, Хара-Шэбэр нютагуудһаа һүзэгшэд ерэжэ, хэрэгээ бүтээдэг. Зугаалайн дасанда хуралнууд һаадгүй, саг соогоо хурагдажа байдаг. Сахюусанай һүмэ соо үдэр бүри Согой хурал уншагдадаг. Отошо монгол һарын 8-да, Мандал Шива - 15-да, Алтан гэрэл - 18-да, Сахюусан 29-дэ уншагдадаг.

 

 Дэлгэрэнгыгээр 7-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments