Yндэр зиндаатай холын айлшан нэн түрүүн Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Солбон Цыреновтэй ба Агын тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай түрүүлэгшэ Цырен Цыреновтэй уулзаад, Г.Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэhэтэнэй музей, В.Чимитдоржиевай нэрэмжэтэ эмнэлгын колледж хүрөө, Агын дасан морилоо бшуу. Тэндэ Россиин заншалта САНГХ-ын дид хамба Дондукбаев Цырен ламхайтай уулзажа, хараа түсэбүүдтэеэ танилсуулаад, Агын Буддын шажанай академи ошожо, Агада яагаад шажанай hургуули нээгдээб, оюутад Бурханай ном ямар аргаар үзэнэб гэхэ мэтые hонирхон танилсаа. Хальмагтаа буддын шажанай hургуули байгуулха хүсэлтэй байhанаа мэдүүлжэ, «эндэтнай данса саарhан hайнаар хээтэй, танай дүршэл шэнэ hургуули нээхэдэмнай ехэ туhатай байха» гэжэ Тэло Тулку римбүүшэ мэдүүлээ hэн.

Хальмагай делегациин бү-ридэлдэ 6 хүн ябаа. Тэдэнэй дунда Хальмагай Түб хурулай (дасанай) ахалагша захирагша, Шаджин-ламын туhалагша Йотенгелюнг - Хонгор Эльбиков, Россиин Эрдэмүүдэй академиин Хальмагай Эрдэмэй түбэй директор Виктория Куканова ба бусад бэшэшье hуралсалай гуламтануудаар ябажа танилсаа.

«Агын тойрогой гүрэнэй ба шажанай эмхинүүдэй хани харилсаатайгаар, бэе бэеэ дэмжэжэ хүдэлдэг байhандань ехэ баясааб. Энэ ниигэмэй хүгжэлтэдэ шухала. Хододоо Агын дасан ерэхэ хүсэлтэй ябаhанби. Тиимэhээ энэ ехэ hанал хүсэлни бэелүүлэгдэбэ гээшэ. Yдын хойно Сүүгэлэй дасан ошохобди. Тэрэ буддын шажанай ехэ түүхэтэй дасан юм. Иишээ түрүүшынхеэ ерээб, саашадаа ябалсаатай байхабди гэжэ найданаб…» - гэжэ уулзалгын эсэстэ Тэло Тулку римбүүшэ тэмдэглэhэн байна.

You have no rights to post comments