Сахюусанай дуган.

 

2004 ондо Баррикадын гудамжаар хооһон газар абажа, долоон һарын турша соо дансыень бүтээжэ, саарһаараа Россиин Буддын шажанай заншалта Сангхын газар болгоо. Тиигээд түмэр түдэгэ, шулуу, хабтагай, прожилинуудые бэлдэжэ, 521 погонно метр хорёо хэгдээ. Зарим тээнь түмэр хорёо байгаа, тэрэнииень үлөөһэн байна. 2006 ондо энэ газарта зөөжэ, түрүүн 10х14 метр хэмжүүртэй, хурал хурадаг таһалгануудтай байшан барюулаа. Удаань харуулай гэрэй, жаганай, 2011 ондо 15х15 метр хэмжүүртэй Сахюусанай дуганай барилга ябуулагдаһан юм. Мүнөө «Рибо гэжэй намжал чойдублин» гэһэн түбэд нэрэтэй, ородто оршуулбал, «Вершина добродетелей процветания победоносного Учения» гэгдэдэг, Жамсаран сахюусантай Эрхүүгэй дасан 1,7 гектар талмай газарта, нарһан, шэнэһэн мододтой сэсэрлиг соо оршоно. Мүн эндэнь мойһон, үлир, грушын модон ургадаг.

Жаган ороходомнай, хүн зон олон, амтатай эдеэ хоолой дурадхагдадаг тула хүнүүд олоор ябана гэжэ ажаглахаар. Газаагуурньшье элдэб яһанай, ганса нэгээрээ, бүлэг бүлэгөөрөөшье зон ябажа, гороо хэнэ, мүргэнэ, зула бадараана...

«Бидэ бүхы уншалгануудаа, янгыень Агын дасанай хуралай маягаар, ёһо гуримаар ябуулнабди», - гэжэ Биликто ламхай тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ 12х32 метрэй пекарни, модоор дархалдаг цех баригдаһан байна. Тэндэ сарса модоор (дуб) эд бараа, ута барай, богони барай соголигуудые (соголиг - бурханай ном хадагалдаг хайрсаг), хабхагтай тэбшэнүүдые, табсангуудые г.м. дархалдаг юм. Шэрээтын таһалга соохишье эд бараан сарсаар хээтэй. Сарса модоор хэһэн хэрэгсэл болон эд бараанай бэлээр холтордоггүй, бүхэ байдагынь мэдээжэ. Тэбшын хабхагтай байхадань, хүн зон ехэ һонирходог гэжэ шэрээтэ мэдүүлнэ. Хүн зонһоо энэ тэрэ юумэ дархалуулха захил ородог. Эндэ Захааминай Еши гэжэ нэрэтэй бэрхэ хүбүүн дарха хэнэ, нэгэ ород хүбүүн модо гаргадаг. Ажалшад булта салин абадаг, булта дасан тойроод, дүтүүр гэр бүлэтэеэ ажаһуудаг ха. Тиихэдэ дасанай дэбисхэр дээрэ байһан һандайбшанууд шэнэһэн модоор бүтээгдэһэн байна. Пекарни соо хилээмэ, хушуур г.м. болгодог шуу. Мүн дасанай дэбисхэр дээрэ банша хэдэг цех бии. Тэндэһээ хүн зон бууза, банша захижа абадаг.

Дасанда Агын тойрогһоо гарбалтай олон хүн хүдэлдэг байна. «Жаган соо Хүнхэрэй Дулма абгай, Хойто-Агын Туяна, Шандалиин Хандама басагад хүдэлдэг, хоол баридаг газараймнай «ноён» - Агын Шагдаров Бэлигтэ. Тиихэдэ Зэдын аймагай Зинаида Сергеевна, Баяндайн Лена, Оксана гэжэ басагад, бүхы дасанай ажахые даагша Хяагтын Зоригто гээд ажалладаг», - гэжэ шэрээтэ Биликто Батоев саашань хөөрэнэ. Мүн дүн хамта найман лама санаартан эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай амгалан байдалай түлөө буян үйлэдэнэ. Зургааниинь Агаһаа гарбалтай. Хэд бэ гэбэл, Хүнхэрэй Биликто ламхай, Ага-Хангилай Цырен, Сахюуртын Алдар, Амидхаашын Бальжинима, Зүдхэлиин Буда, Агын Чингис ламанар алба хаана. Бэшэ хоёрынь Буряад ороной Мухар-Шэбэрэй болон Яруунын хүбүүд болоно. Эдэ ламанарай гурбаниинь эмшэ ламанар, гэсхы, унзад ламанар бии

Саашанхи түсэбүүд соонь Согшон дуган, эмнэлгын түб г.м. барихаар хараалагдана. Дасан соо хүдэр, томо хүрдэнүүд тодхоотой. Тэдэниие Хүнхэрэй алташа дархан Баясхалан Базаров гэжэ хүн зэдээр бүтээһэн байна. Харин боди гүрөөһэ, ганжар г.м. дасанай шэмэглэл «Лотос» эмхиинхид хэһэн юм...

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

Дэлгэрэнгыгээр 16-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments