Дасан Академгородок ба хото хоёрой хоорондо Доодо Ельцовко гэһэн багахан хотондо, ой модоной дунда, доболиг, жэгтэй һайхан газарта, 996 дүрбэлжэн метр газарта оршодог юм. Урдаханань Ельцовко гол урдадаг, тойроод, хорёо сооньшье нарһан, хуһан, ранеткэ, мойһон, барбарис модод ургадаг. Зүүн хорёогойнь үбэртэ жиндагууд рябина, яблони, хуша, дуб, шасаргана г.м. тариһан байна. Илангаяа зундаа анхилма агаартай, нюдэ хужарлуулма, сэдьхэл баясуулма ногоон ой модон соо гоё даа!

   Новосибирск хотын «Ринчин» гэжэ буддын шажанай эмхи 2009 ондо өөрын газартай болоо һэн. 2015 ондо томохон, найман ханатай мааниин дуган өөһэдөө баряа. 2016 ондо Агын Шулуутайн Пурбо Балдановай бригада 10х12 м модон дуган бодхооһон байна. Үбэр Байгалай хизаараар дид хамба Дондукбаев Цырен ламхай болон Агын дасанай шэрээтэ Цыбиков Бадма ламхай рамнай үргэхэеэ ошоо һэн, мүн Хакасиин, Тувагай, Алтайн санаартан хабаадалсаа.

   Новосибирскын можын дэбисхэр дээрэ 10-аад мянган буряадууд ажаhуудаг. Тэдээндэ болон дүтэ шадархи газарай буддын шажантанда, зүүн зүгэй соёлоор hонирходог зондошье дасанай нээлгэ удаан хүлеэгдэhэн баярта ушар байгаа.

   Тиихэдэ рамнай ойн баярай оршон байдалда үнгэргэгдэжэ, бүхэ барилдаан, хатар наадан болоо, дуунууд зэдэлээ һэн. Гадна барилгада хубитаяа оруулха гэжэ хүн бүхэн «Дасанай ханада – өөрынгөө нэрэтэ модо» гэһэн акцида хабаадаха аргатай байгаа. Новосибирск хотын захиргаанай, можын Засагай газарай түлөөлэгшэд баяр ёһололдо хабаадаа һэн.

   «Ринчин» буддын шажанай эмхиин түрүүлэгшэ Базаров Бато ламын хэлэhээр, Новосибирск хотодо буддын шажанай дасан байгуулга Сибириин арадуудай ондоо яhатанай түлөөлэгшэдтэ ба соёлдонь тэсэмгэй хандасын баталалга болоно бшуу.

   (Үгэлжэлэлынь 6-дахи дугаарта уншахада болохо).

   Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments