Августын 4-5-ай үдэрнүүдтэ Алхана уулын үбэртэ бүхэ барилдаагаар заншалта мүрысөөн үнгэргэгдэхэеэ байна.

 

Бүхэ барилдаан гоё даа!

 

Тус мүрысөөндэ энэ жэлдэ түрүүшынхеэ эдир хүбүүд барилдаха юм. Эдир шамбайшуул 40, 50, 60, 70 ба 70 кг дээшэ шэгнүүрнүүдтэ хаба шадалаа туршалсаха. Бүдүүн зон 63, 75, 75 кг дээшэ шэгнүүрнүүдтэ барилдаха. Буряад барилдаанай дүримэй ёһоор тамиршад ногоон талмай дээрэ гарахадаа, толгойдоо тооробшо малгайтай, шуудагтай, бүһэтэй, буряад гутал үмдөөд барилдаха болоно. Тиихэдэ тамиршан бүхэн өөр өөрын заһуултай байха. Үшөө нэгэ эрилтэ гэхэдэ, хабаадаг- ша бүхэн 200 түхэриг оруулха, тэрэнь һүүлдэ шангай жасада нэмэрилэгдэхэ. Монголой Чойбалсан хото руу барилдаашадые урилгын саарһан эльгээгдэһэн юм. Мүрысөө эмхидхэгшэд барилдаанай һайндэрэй нээлгые урда жэлнүүдһээ онсо илгаатайгаар эмхидхэхээр түсэблэнэ.

 

Дэлгэрэнгыгээр 30-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments