Һаяхан намжаа намарай үдэр зүүн зүг тээшэ зорин гаража, анханһаа ехэ шүтөөнтэй, тойроод олон субаргануудтай Зугаалай нютаг хүрэбэбди. Тиихэдээ тэндэхи «Дэчен Чойхорлинг» дасанай шэрээтэ Баатар ламхайтай уулзаhан байнабди.

 

Д.Аюшеев (зүүн гарһаа) Баатар ламада (4-дэхи) баярай бэшэг барюулна.

 

Агын Буддын шажанай академи түгэсхэһэн Митупов Баатар лама 2005 оной августын 29-дэ Зугаалайн дасанай шэрээтээр һунгагдаа һэн. Тэрэ сагhаа залуу шэрээтэ буянта хэрэг эрхилжэ, хурал үнгэргэхын хажуугаар дасан hэргээлгын ехэ ажал ябуулһан байна. 2016 оной сентябрь hарада Сагаан Дара эхын ордон нээгдэжэ рамнайлагдаа hэн. 2015 ондо Николай хаанай үри һадаһан, агууехэ княгини Марина Владимировна «Святой Станислав» гэһэн ниитын орден Баатар ламхайн энгэртэ зүүлгээ бшуу. Мүн Уржин Ханда шүтөөнэй газарай нээлгэндэ «В память 400-летия Дома Романовых» гэһэн медаляар шагнагдаһан.

- Баатар ламхай, мүнөө Сагаан Дара эхын ордоной толороод байхадань, дасанай гол Согшон дуган соо ямар уншалганууд үнгэргэгдэдэг бэ?

- Сагаан Дара эхын ордоной хойто хажууда оршодог хуушан шүтөөмнай Согшон дуган гэжэ нэрэтэй. Хуушан гэхэдээ, энэ дуган нютаг зоной оролдолгоор 1995 ондо баригдаһан. Тэрэ үедэ үндэр наһатай Үлзытын Абида аха нютагтаа буддын шажанай бүлгэм байгуулһан. Ленинэй нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшэ Гончок-Жалсан Готоповой ударидалгаар хамтын ажахы гол дуганай барилга бүтээжэ эхилһэн. Дасанай урда тээ Собоо ламада, ехэ харгын хойто хажууда тэрээнэй хубилгаан Нимын Жэгжэд ламада зорюулагдаһан субарганууд бодхоогдоһон. Согшон дуган соо Бурхан багша - гол шүтөөндэ, Зонхобо, Майдари бурхадта, Сэбээнэй Бальжар ахын хуша модон дээрэ һиилэһэн Сагаан Үбгэндэ болон олон шүтөөндэ зальбардагбди. Тэндэ зунай сагта Отошо, Мандал Шива, Алтан Гэрэл хурагдадаг. Үбэлэй сагта эдэ номууд Сахюусан дуганда һара бүри уншагдадаг.

- Мүнөөдэр Сахюусан дуган соо хурал боложо байна...

- Сүмын сахюусамнай – Гомбо, хажуугаарнь Чойжил, Һама, Намсарай - 4 сахюусадые монгол һарын 29-дэ тахинабди. Урданай гуримаар, сахюусадта мяхан табаг табигдадаг. Шэнэхээн нютагhаа Балбар, Лэгшэд ламанарерэжэ, хуралаймнай гурим табижа үгөө һэн. Зугаалайн дасанай хубараг байһан Содномов Сультим Даша лама 1996 ондо 5-дахи шэрээтээр hунгагдаhан. Балбар ламын намтар гэхэдэ, 8 наһатай байхадаа, гэртэхинтэеэ суг хамта Шэнэхээн нютаг руу зөөжэ ошоhон. Москва хотодо ажаһуудаг, 95 наһатай Балбар лама Ага ерэхэдээ, Зугаалайн дасан заабол хүрэдэг. Хитадай дэбисхэр дээрэ Шэнэхээнэй дасанай нээгдэхэдэ, Зугаалайн ламанар олон байhан. Тэдэнэр Зугаалайн дасанай гурим hайн мэдэхэ байгаа. Сахюусан дуган соо үдэр бүриин Согой хурал хуранабди. Тиихэдээ Дара эхэ бурхан тахигдадаг. Энэдхэгэй Гоман дасан, Ивалгын хамбын хүреэн, Хориин аймагай Анаагай дасан гэхэ мэтэ ехэ шүтөөнэй газарнууд Гомбо сахюусантай. Гомбо сахюусан нирваанаhаа бусахадаа, зургаан зүйл хамаг амитанда туһалхаб гэжэ энэ юртэмсэдэ үлэһэн. Дасанаймнай гурим Сүүгэлэй дасанай жаягтай адлирхуу.

 

Дэлгэрэнгыгээр 43-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments