«Дуганда алба хаадаг ламанар барандаа Ага нютагhаа уг гарбалтайнууд», - гэжэ ахалагша Амгалан ламбгай хэлэнэ. Дуганда үдэр бүри Сахюусан хурал хурагдадаг юм. Амгалан байдалай, гэр бүлын таарамжа, аргын, наймаагай, ажалай талаар hайн байхын түлөө hү, сай, сагаан эдеэн табаг абаад, зон дуган ерэдэг байна.
   Ород болон бусад яhатан буряад арадтал адли бурхан шажанда ехэ этигэдэг болонхой. Жэшээлэн хэлэбэл, холо талаар гарахынгаа, үhэеэ хайшалуулхынгаа, ямар нэгэн хэмжээ ябуулга үнгэргэхынгѳѳ урда тээ зурхайша ламада хандадаг ушартай. Дуганай санаартан Сагаан һарын хуралнуудые бүтээлсэхэеэ Агынгаа дасан ерэдэг. Тэндэ нэгэ санаартан үлэжэ, ажалаа бүтээдэг гуримтай.

You have no rights to post comments