Мүнѳѳ жэл Сагаан-Уулын дунда һургуули 8 һурагшад түгэсхэбэ, тэдэнэй 4-иинь алтан медальтайгаар, 1-иинь мүнгэн медальтайгаар һургуулияа дүүргээ.

 

Д.Намсараева (баруун гарһаа 1-дэхи), Д.Базарова, И.Тайжеев, В.Дюндина, А.Бутитова.

 

Тэдээндэ медальнуудынь июниин 23-ай үдэр Ага тосхоной түб талмай дээрэ баяр ёһололой оршон байдалда тойрогой 97 медалистнуудай тоодо барюулагдаа. Бүхыдѳѳ 59 түгэсхэгшэд алтан, 38 хүн мүнгэн медальнуудта хүртэһэн байнад. Энэл үдэр тамирай мүрысѳѳнүүдтэ, уран урлалда болон ниитын ажабайдалда эрхим дүнгүүдые харуулһан талаан бэлигтэй 29 түгэсхэгшэд мүн лэ шагнагдаа. Тиигэжэ тойрогой засаг зургаан үргэн Ага нютагаймнай омогорхол - 126 түгэсхэгшэдые түрэлхидтэйнь, һургуулиин директорнүүдтэйнь ёһолон хүндэлѳѳ.

- Ага тосхондо һуралсалай эрхимүүдые ёһолхо һайхан заншалай үргэлжэлүүлэгдэжэ байһанда урмашахаар. Хэзээшье, нэн түрүүн, багшанарай олон жэлдэ даамайгаар ябуулһан ажалгүйгѳѳр, түрэлхидэй оролдолгогүйгѳѳр медальнууд барюулагдахашьегүй һэн бэзэ. Эдэ шагналнууд түгэсхэгшэдтэ һүүлшынь бэшэ, харин саашанхи туйлалтануудайнь эхин болог лэ даа, - гээд сенатор Баир Жамсуев үреэбэ.

 

Дэлгэрэнгыгээр 26-дахи дугаарта.

 

You have no rights to post comments