«Яаһан залуу гоё...»

Булат Ханда хоёр ажалай hүүлээр гэрэй заhабарилгын хүдэлмэринүүдтэ хэрэгтэй шэрэнүүдые худалдажа абаха зорилготойгоор наймаагай түб ерэбэ. Булат барилгын хэрэгсэлнүүдэй магазин руу ошобо, харин hамганиинь хажуудахи наймааhаа эдеэ хоол худалдажа абаhанай удаа авто-унаа руугаа ерэжэ hууба. Абаhан юумэеэ машина соогоо зохёожо ябталаад, шэнэ ургасын хартаабхатай сеткэ ара талын сонхын хажууда табиhан байгаа.

Тиигээд үбгэеэ хүлеэжэ hуутарнь, хажуугаарнь нэгэ гоёмсуу, hэрбэгэнүүр түхэлэй үбгэн үнгэрбэ. Тэрэ Ханда руу хараад, хэлээрээ шамшаржа байгаад: «Яаhан залуу гоё…», - гэбэ ха. Хандын нюрган хитайшаба. Yбгэжѳѳл: «...хартаабхаб…», - гэжэ нэмээд, саашаа дорюунаар алхалаад ябашаhан юм. Ехээр урмаа хухарhан Ханда: «Хүгшэржэ, маряажажа, һэрбэгэнүүр үбгэнэйшье тоохоор бэшэ бологдобо ха даа...», - гээ һэн.

 

Соорхой носки

Баниин hүүлээр Буладай: «Yгы, юундэ хоёр ондоо үнгэтэй аад, үшѳѳ соорхой, хахархай оймhо, трусы үгэнэбши? Бүтэн юумэ үгыш даа», - гэхэдэнь, Ханда: «Аа, ши гэрhээ гадуур үшѳѳ хаана гутал, үмдэеэ тайладаг юмши? Мэдэбэл, улаан хоолойешни таhа хазахаб!» - гэжэ байгаад бахалуурдан алдадаг.

Ханда шэнэ плати худалдажа абаад, гэрэлэй урда үмдэжэ туршаха үедѳѳ 100 грамм хара архи бариhан мэтэ гоёор хубилдаг. Маряатай томо бэень хүнгэдэжэ, аятай мэдэрэлhээ толгойнь халта эрьеэд, эрбээхэйдэл гэр соогуураа эрьелдэдэг. Энэ үедэ үбгэн hамган хоёрой хоорондо иимэрхүү хѳѳрэлдѳѳн болодог: «Була - аат, мухаа, харыш даа, гоёор харагдана гүб даа?» Урдаhаань: «Юрэдѳѳ, амиды мэндэл ябаhамнай шухала». «Була - аат, би шамда - бурханай үршѳѳhэн нүхэрби. Намаяа сэгнэхэ, гамнаха, гоёохо ёhотойш...».

Эндэ харюу дуулдадаггүй. Буладай толгойдо: «Ямар ехэ нүгэлэй түлѳѳ хэhээлтэ болгожо, бурхан шамайе намда үршѳѳгѳѳб?» гэhэн асуудал түрэдэг хаш.

 

Мүнгэ элюурдэдэг

 

Элдэбын эзэн эхэнэрнүүд дайралдадаг.

Юбкэтэй генералнуудай хажуугаар ганса гэрэй шорой тооhонтой тэмсэлдэ бүхы хуби заяагаа зорюулдаг эхэнэрнүүд - ёhото юбкэтэй дон киходууд дайралдадаг. Угаалай гэгээн бэлигтэн, сэбэрлэлгын «садистнууд» г.м. байдаг. Нэгэ тиимэ эхэнэр хаахаанагүй суурхаhан. Бүхы сагаа гэрээ сэбэрлэжэ, хюhажа үнгэргэдэг, үдэр бүри шала угаадаг тряпкаяа бусалгажа, амhартынгаа тряпкануудые спирт соо дэбтээжэ арюудхадаг гуримтай ха. Амhартаяа угааhанай удаа заабол духовко соо стерилизовайха.

Ажалдаа салингаа абахадаа, саарhан мүнгэнүүдые элюурдэдэг, харин хашарhануудые хубардаа соо шаража арюудхадаг гэдэг.

 

 

Дэлгэрэнгыгээр 26-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments