Байгша оной мартын 23-да «Аба эжын хэлэн гамтайл!» гэһэн буряад хэлэнэй мүрысөөн Агын Буддын академидэ үнгэргэгдөө. Мүрысөөнэй эхиндэ олоной мэдэхэ «Хүбүүд басагаднай бэлигтэй байг!...» гэһэн дуу үреэл мэтээр үхибүүд зэдэлүүлээ.

 

Мүрысөөнэй илагшад - Хара-Шэбэрэй можо Бадма ламхайтай ба багшанартаяа.

 

Үнэхөөрөө арад зоноймнай жаргалтай ажаһуухын тула үри хүүгэд, залуушуул бэлигтэй үндыхэ ёһотой. Тодорхойгоор хэлэбэл, арадаймнай сэдьхэлэй гол һүлдэ болохо нангин шажан шүтөөн, ёһо заншал, илангаяа түрэлхи хэлэн - эдэ бүгэдые сахиха, хүгжөөхэ, дэмжэхэ гээшэ мүнөө үеынхидэй шухала хэрэг болоно.

Энэ мүрысөөндэ Ага найман эсэгын нютаг һуурингуудые түлөөлжэ, Агын гимназиин, Хара-Шэбэрэй, Сахюуртын, Ага-Хангилай, Ушарбайн, Зугаалайн, Хойто-Агын дунда һургуулинуудай һурагшад хабаадаа.

Агын дасанай үндэр лама санаартан, Агын Буддын академиин багшанар сугларһан үхибүүдые, тэдэниие бэлдээд ерэһэн багшанарые, гэртэхиниие, айлшадые мэндэшэлэн, баярай үдэрөөр амаршалаа һэн.

Нэн түрүүн дид хамба Цырен ламхай бүгэдэндэ иигэжэ айладхаа:

- Түрэлхи хэлэеэ мэдэхэ гээшэ бидэнэй эгээл шухала юумэн, түрэлхи хэлэеэ мэдэхэгүй хүн арадайнгаа ёһо заншал алдана. Уйдхартай иимэ үйлэ саашанхидаа һэбхи үрэтэй. Буряад хэлэмнай баян үгүүлбэритэй ха юм, буряадаар дуугарагты, багшанарайнгаа оролдолго сэгнэгты. Мүнөөдэр хүхилдөөд, үглөөдэр буряад хэлэеэ тоохоёо болишохо бэшэ.

 Дэлгэрэнгыгээр "Толоной" 13-дахи дугаарта.

 

Энэ хаягаар электронно захил хэхэ аргатайт Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

You have no rights to post comments