- Баир Дашеевич, «Бэлиг» түб хэзээ байгуулагдааб?
   - Россиин Федерациин болон Буряад Уласай «Эрдэм һуралсал тухай», мүн «Буряад Уласай арадуудай хэлэнүүд тухай» хуулинуудта үндэһэлжэ, Буряад Уласай Эрдэм һуралсалай яаман 1992 оной октябриин 15-да «Бэлиг» хэблэл» гэһэн гүрэнэй эмхи байгуулһан байна. Буряад Уласай Эрдэм һуралсалай яаманай сайд, багшын эрдэмүүдэй доктор, профессор Сергей Намсараевай иимэ шиидхэбэри тэрэ үедэ ехэ шухала байгаа.
Хэдэн дахин шэнэдхэгдэһээр, 2017 оной январиин 27-до «Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Буряад Уласай «Бэлиг» түб» гэһэн гүрэнэй һангай эмхи байгуулагдаа, ноябрь һарада «гүрэнэй бюджетнэ эмхи» гэһэн зэргэнь бусаагдаһан юм.
   - «Бэлиг» түбэй бүридэлдэ үшөө ямар түбүүд ороноб?
   - Буряад Уласай Засагай газарай захиралтаар «Бэлиг» түбтэ 2019 оной январь һарада буряад хэлэ хүгжөөлгын түб байгуулагдаһан, 2020 оной августда – оршуулгын албан.
   - Энэ түбтэ элдэб номууд хэблэгдэдэг гэжэ мэдэнэбди.
   - «Бэлиг» түб Буряад Уласай Эрдэм һуралсалай һалбариие бүхы һуралсалай пособинуудаар, үзэхэ номуудаар, УМК-гаар, хүүгэдэй, уран һайханай, үндэһэн ба нютаг можын шэглэлэй эрдэмэй г.м. литератураар хангадаг ори гансахан хэблэл юм. Мүн гар бэшэгүүдые (рукопись) шэлэн абалга, рецензи бэшэлгэ, хинан заһабарилга, уран һайханай талаар шэмэглэлгэ, Буряад Уласай Эрдэм һуралсалай яаманай гриф абалга, ГОСТ-ын ба СанПиН-ай эрилтэнүүдтэ тааруулан, УМК ба һуралсалай пособинуудые хэблэлгэ, һуралсалай эмхинүүдэй номой сангуудай жаса баяжуулга гээд ородог.
   Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments