Компьютерта һуужа, энэ тэрэ мэдээсэл олохонь түргэн һаань, номой сан ошожо, хэрэгтэй номоо бэдэрхэдэ, тэрэниие һэхэжэ уншахада, үнэхѳѳрѳѳшье, саг хэрэгтэйл ааб даа. Зүгтѳѳ компьютерай урда һууһан хүүгэдые адаглажа харахада, олонхи ушарта электронношье номуудые уншадаггүй, харин бүхы һанаа бодолыень бодото байдалһаа холодуулһан элдэб наадануудые наадажа байдаг...
Ном уншажа һураһан хүндэ ном гээшые радио, телевидени, компьютершье һэлгэжэ шадахагүй. Юуб гэхэдэ, ном уншадаг хүн олон юумэ мэдэхэ болодог, уран зохёолтой танилсадаг, ухааниинь болбосордог, бодомжолжо, үетэнтэеэ, аха зонтой хѳѳрэлдэжэ һурадаг. Тэрэнэй хажуугаар «Юун дээрэб: компьютер харалга гү, ном уншалга гү?» гэһэн асуудал бэеын энхэ элүүртэ сэхэ хабаатай: компьютер нюдэндэ муу, удаан харадаг зоной бэе шаладаг, шуһаниинь гүйсэгүй байдаг. Номһоо уншаһан зохёол, мэдээсэл удаанаар хадуугдадаг, компьютер шэнги бэеын энхэ элүүртэ муу нүлѳѳгүй гэхэһээ эхилээд, олон тоото һайн талануудтай. Тиимэһээ хүүгэдээ ном уншажа һургахын түлѳѳ тэрээндэ һонирхол түрүүлхэ хэрэгтэй: багадань номуудые уншаха, һонин үйлэтэй зохёол гү, али һонирхолтой ном тухай хѳѳрэжэ үгэхэ, тиихэдэ хүүгэд тэрээнһээ удхалан, ѳѳрѳѳ уншажа эхилхэ, һожортой болохо. Муу жэшээ харуулжа, томошуулда удаанаар компьютерай урда тээ һууха хэрэггүй.

You have no rights to post comments