Үзэсхэлэндэ гар бэлэгүүд олон даа!

   Үнэндөө эндэ уласхоорондын «Алтаргана-2020» фестивальда бэлэдхэлэй хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө. Тиигэжэ Агын тойрогой аяар 71 уран гартан конкурсын хэмжээндэ дэлгээгдэһэн үзэсхэлэндэ хабаадажа, тэдэнэй 225 дурасхаалай бэлэг - һайхан бүтээлнүүд харагшадай нюдэ хужарлуулаа, нютагаймнай алтан гартан арга шадабарияа харуулаа. Тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо В.Шойжилжапов түрүүтэй жюриин гэшүүд үзэсхэлэндэ табигдаһан уран бүтээлнүүдые удаахан саг соо хаража, өөрынгөө һанамжа хэлээд, сэгнэлтэнүүдые табин, гар бэлэгэй эгээл эрхим жэшээнүүдые элирүүлээ бшуу. Эдэ олон гар бэлэгүүд Ага нютагай түхэл шарай, шэнжэ, ёһо заншал гэхэ мэтые харуулжа, бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданай үедэ наймаада үргэнөөр табигдахаар хараалагдана.
   Тус конкурс эмхидхэн байгуулагша Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай зүгһөө лауреадуудта дипломууд ба мүнгэн шангууд барюулагдаа. Илагшадые нэрлэбэл, тон сэнтэй «VIP-сувенир» янзада Россиин Баатар Алдар Цыденжаповай дурасхаалта хүшөөгэй багахан дүрсэ бүтээһэн Болот Дондоков, мүндэлиин (тарбаганай гүлгэд) дүрсэ шабараар урлаһан Н.Эрдынеева, хүүхэлдэйнүүдые бүтээгшэд Д.Балданова (Ага), И.Рабданова (Могойто), С.Дориева (Дулдарга) гэгшэд болоно. «ТОП-сувенир», «ЭКОНОМ-сувенир» янзануудта Э.Цыдыпова, А.Дондоков, Д.Цыбенов, Б.Батожаргалов, Т.Дугаржапова, Б.Будеева, А.Кирпач, Б.Тудупов, Б.Батомункуева гэгшэд шалгараа. Түрүүшынхеэ тусхай шангууд байгуулагдажа, «Креатив-2018» кубогта – Саяна Дориева, «Сувенир-событие» кубогта – Аюр Дондоков ба «Достижение-2018» кубогта Ирина Рабданова гэгшэд хүртэһэн байна.

You have no rights to post comments