Н.Эрдынеевагай хубсаһанай суглуулбари.


Бүгэдэ буряадай нааданда бэлэдхэлэй ажал ябуулһан эмхидхэгшэдые, шүүгшэдые, лауреадуудые Үбэр Байгалай хизаарай болон тойрогой засаг зургаануудай зүгһөө хүндэлэн ёһололго эмхидхэгдэһэн байна. Тиихэдээ тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиев иигэжэ тэмдэглээ:
- Мүнөө бидэ «Алтаргана-2018» нааданда бэлэдхэлэй хоёр жэлэй ажалаа согсолбобди. 2016 ондо Улаан-Үдэһөө ерэмсээрээ энэ ажал ябуулжа эхилээ һэмди. Эрхүүдэ наада хаалгын ёһололдо «Алтарганын» туг Үбэр Байгалай хизаарта дамжуулагдаа: үглөөдэрһөө 2020 ондо Агада болохо «Алтарганада» бэлдэжэ эхилхэбди.
«Алтаргана» нааданда анха түрүү-шынхеэ Россиин гурбан нютаг ороной: Эрхүүгэй можын, Буряад Уласай болон Үбэр Байгалай түрүүшын нюурнууд - губернаторнууд хабаадаа. Иимэ үндэр зэргэдэ буряадай уласхоорондын наадан бодхоогдоо бшуу. Бато Сайнсаковичай мэдүүлһээр, Агада болохо «Алтаргана» наада хизаарай губернатор дэмжэнэ, һаяын сагта бэлэдхэл ябуулха ажалай бүлэг байгуулагдаха.
- Үбэр Байгалай хизаарһаа хабаадагшадые бэлэдхэлдэ, байрадань, эдеэ хоолдонь г.м. эмхидхэлэй асуудалнуудта арбан сая түхэриг гаргашалагдаһан байна. Энэмнай ехэ мүнгэн, хабаадагшад нютаг оронойнгоо найдабарииень гүйсэд харюулаа гэжэ мүнөө дүн татахаар, - гээд тойрогой хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ. - Тиибэшье анхархаар ажаглалтанууд байгаа. Жэшээнь, Захааминда тоонтотой, тэндэ үндыһэн аад, мүнөө Агада ажал хэдэг барилдаашаниие заалһаа Агын түлөө барилдахаш гэхэ үгылди. Тоонто нютаг хүн бүхэндэ байха, тоонто нютагаа хүн бодхоохо ёһотой. Тиихэдэ ямар шалтагһаа юм, манай хатарша морид урилдаанда табигдаагүй, зүгөөр 15 зайн 8-дань үбэр байгалайхид шангай һууринуудта хүртөө - энэмнай үндэр амжалтын баримта бшуу. Эрхүүгэйхидэй мүрысөөнэй дүрим ябууд һэлгэжэ, моридой табигдахын урда тээхэнэ «Алтарганын» Ехэ шан ондоо зайда – ганса эрхүүгэй моридой урилдаһан зайда болгоһон ушар тайлбарилагдангүй үлөө.
Амаршалгынгаа үгэ түгэсхэхэдөө, Бато Сайнсакович губернатор Наталья Ждановагай, сенатор Баир Жамсуевай амаршалга дамжуулаа. Удаань лауреадуудай концерт дурадхагдаа. 

You have no rights to post comments