Байгаалиһаа үгтэһэн һайхан шарайтай, тэгшэ сэхэ бэетэй, ульгам буряад хэлэтэй, хатарха дуулахадаашье шадамар, һонор һүбэлгэн ухаатай басагадай мүрысөөнэй үргэлжэлэлдэ фото болон видеокамерануудай улаб-ялаб гэхэ таһалдаагүй. Тиигэжэ харагшад һонирхожо, энэ мүрысөөнэй агшан зуура бүхэниие алдахагүйе оролдоо бшуу.
«Дангина» конкурсдо 19 басагад хабаадаха тухай мэдүүлгэ бариһан байгаа, теэд Монголой хоёр ба Шэнэхээнэй нэгэ дангинанар элдэб шалтагаа-наар тайзан дээрэ гаража шадаагүй. Үбэр Байгалай хизаар түлөөлһэн Агын 3 дангинанар, Эрхүүгэй можын – 4, Буряад ороной – 2, Монгол ороной 7 басагад дүрбэн конкурсдо хаба шадалаа туршаа юм. Тэдэнэр бултал ехэ һайн бэлэдхэлтэй, гоё хубсаһатай байгаа. Бултал шадаха зэргээрээ эрдэмээ харуулаа.

Жюриин түрүүлэгшэ - Эрхүүгэй можын Оһын аймагай мэр, арадай гэгээрэлэй эрхим Виктор Мантыков иигэжэ хэлэбэ:

- Одоо хэн хэниинь гэхээр бэшэ бултал гоё басагад байна. Гоё гэхэдээ, ганса шарайгаараа бэшэ, досоо сэдьхэлээрээ, ухаагаараа һайхан. Тиимэһээ хэнииеньшье илгахаар бэшэ, барандаа түрүүшын һуурида гарахаар. Теэд конкурс хадань гэжэ, табан басагадые шэлээд, барандань зуу мянган түхэриг үгэнэбди.
- Энээнһээ урагша жюридэ хабаадаһан гүт?
- 2006 ондо Улаан-Үдэдэ жюриин гэшүүн байһанби. Тиихэдэ Шэнэхээнэй Лосолма шүүһэн юм. Тэрэмнай мүнөө Буряад драмын театрай артистка болоод ябана. Баргажанай хүбүүндэ хадамда гараһан, Протасова обогтой. Иигэжэ жэшээ болгобоб: энэ мүрысөөндэ хабаадаһан басагад саашадаа урагшатай, өөртөө этигэнги, дорюун ябадаг лэ даа.
- 2006 оной ба мүнөө жэлэй конкурснууд юугээрээ ондооб?
- Тиимэ ехэ илгаа үгыл даа. Улаан-Үдэдэ жюриин гэшүүд нэгэл һаналтай байгаа һэн, мүнөөшье жюриин гэшүүд булта ехэ мэргэжэлтэд байна, басагадай һайн талануудынь анхаржа, зүбөөр лэ сэгнэнэл даа. Ганса шарайгаараа һайхан бэшэ, ухаатайхан басагадай олон байхада, буряад араднай лаб хосорхогүй хаш гэжэ һананаб.
- Ерээдүйн дангинанарта юун гэжэ захихабта?
- Конкурсын дүрбэн мүрысөөндэ тэгшэ һайнаар бэлдэхэ ёһотой.
- Магад, үшөө харалга нэмэхээр гү, али юуем даа хороохоор гү?
- Нэмэхээр лаб бэшэ. Эдэ дүрбэн мүрысөөндэ бэлдэхэнь ехэ ажалтай гэжэ ойлгохо ёһотой. «Дефиле» гэжэ һүүлшын мүрысөөндэ бэлдэхэдээ, ехэ шадал хэрэгтэй, ехэ мүнгэн гаргашалагдана. Тиимэһээ үшөө мүрысөө нэмэхэнь үлүү гэжэ һананаб. Хороохооршье юумэн үгыл даа. Эдэ дүрбэн мүрысөөн дангинанарай бүхы шадабари харуулна гэхээр.

You have no rights to post comments