Ангуушад ой соо ан амитадай нарай гүлгэ харабал, туһалха, абарха гэжэ оролдодог.
Нарай зулзагад шадалгүй, айһан нюдөөр харашоод байха. Ангуушадай нохойнууд гүйлдэжэ ерээшье һаа, гүлгэндэ хүрэдэггүй. Нохойшье нарай нялха амитаниие хайрладаг. Иимэ амитаниие гансаарыень орхижо болохогүй гэжэ ангуушад хэлэдэг. Амитаниие баряад, дулаанаар орёожо, зэмьеэдээ абаашадаг. Айнгяар шэшэрхэдэжэ байһан амитанай баймга дадахада, хооллуулха шухала. Зэрлиг амитаниие эдеэлүүлхэ гээшэ ехэ буян.
Үер, шуурган, һалхин, газарай хүдэлэлгэ, түймэр г.м. байгаалиин аюулһаа ан гүрөөл зободог, тулидаг гээшэ. Тэдэ амитадые хайрлажа, хоолоор хангаха, аргалха ёһотой.

Эрдэни Чимитдоржиев.

You have no rights to post comments