Номгон даруу зантай


Гар хургаараа арбаганажа, далаганажа дуугархые сээрлэдэг байһан. Нюур амаа уршылгангүй, хэтэрхэй ехээр энеэнгүй, зохидоор, номгоноор дуугарха ёһотой.

Хайрлаха сэдьхэлтэй


Хүниие ба амитадые сохихогүй, шэрүүнээр хандахагүй. Илангаяа хүнэй бэедэ хүрэхэ ушар муу ёһо гэжэ тоологдодог байһан.

Сэбэрээр эдеэлдэг


Буряад-монголшууд эдеэ хоол барихадаа, унда уухадаа дуугаралдадаггүй. Хомхойронгёор, үлүү гаратараа эдеэлхые сээрлэдэг байһан.

Аха захаяа хүндэлхэ 


Айлай томо хүүгэд дүүнэртээ захирдаг, үгэеэ дуулгадаг. Аба эжын гэртээ үгы һаань, аха эгэшэнэрэйнгээ үгэ багашуулынь дууладаг. 

Эрхые һуранхаар, бэрхые һураха


Буряад хүн хүүгэдээ эрхэлүүлдэггүй, «эрхээр үндыһэн үринэр бухын хүзүүнһээ хэсүү», «Үлүү эрхэлһэн хүүгэд эмээлэй бүүргэ эбдэжэ наадаха» гэдэг байһан.

Юумэндээ гамтайгаар хандаха


Газар дэмыдэ һэндэхэгүй, модо шулуу хүдэлгэхэгүй, сэсэг ногоо таһалхагүй, модо мүшэр хухалхагүй гэхэ мэтээр оршон тойронхиие сэгнэжэ һургадаг байһан. Мүн хооллуулжа байһан үхэр малдаа зөөлэнөөр байха тухай заадаг байһан.

static.vecteezy.com, sun9-27.userapi.com, gas-kvas.com, i.pinimg.com, db.kchr.muzkult.ru, png.pngtree.com сайтнуудай фото-зурагууд.
Валентина Цыренжапова.

You have no rights to post comments