Һургаалай эхин нарайҺаа 

   «Хүн болохо багаhаа, хүлэг болохо унаганhаа» гэдэг оньhон үгын гүнзэгы удхаар хүнэй хэтэ наhанай hургаал хадаа үхибүүнэй үлгы соо байхаhаань эхилхэ гээшэ зүб. Гурба hаратай болоходонь, тодожо hургаха, түрэhэн үдэрhөөнь эхилээд, саг соонь эдеэлүүлхэ гэхэ мэтэ. Yхибүүгээ унтуулхадаа, эхэ хүн үлгын дуу дуулажа hамааруулдаг байhан. Гоё hайхан дуунай аялга үхибүүнэй саашадаа хүгжэхэ ябадалда нүлөөтэй байhаниинь дамжаггүй. 

   НаҺанайнь ба шадалайнь зэргээр… 

   Үхи хүүгэдэйнгээ 3-4 наhатай болохоhоонь эхилжэ, шадалайнь зэргээр элдэб ажалда дүршүүлдэг hэн. 2-3 наhатай хүүгэд хүгшэн эхэдээ зомгооhо оруулжа үгэдэг байгаа. «Ай хүйхэрни, нохойн гүлгэн зомгооhо оруулжа үгэхэгүйл даа, харин хүбүүмни оруулжа үгэбэ» гэжэ хүгшэдэй аша зээнэрээ урмашуулан магтахада, ёhотой хүмүүжүүлгэ боложо үгэдэг hэн. 

   Аба, эжын туҺамаршад

   4-5-тай үхибүүд хурьга эшэгэеэ, тугал буруугаа залаха, хааха, хараха уялгата ажалтай болодог байгаа. Хүбүүд, басагадые энэ наhандань мори унуулжа hургаад, малаа тогтоолгодог, бухал шэрүүлдэг hэн. 

   Ажалай дүршэл абалга

 

   Арбаад наhатай болоходонь, хажуур барюулжа, үбhэ сабшуулжа hургадаг байгаа. Зунай сагта арhа мушхаха, эрьюулгэ эрьюулхэ, айраг бүлэхэ, үбэлдөө малайнгаа шабааhа түүхэhээ эхилээд, жэжэ ажалнууд захагүй олон hааб даа.  

burunen.ru, vk.com сайтнуудай фото-зурагууд. 

«Лодон багшын дэбтэрhээ», «Хүн болохо багаhаа» номуудые хэрэглэн,
Баирма ДЫЛГЫРОВА энэ нюур бэлдэбэ.

You have no rights to post comments