Хүндэтэ үхибүүд!

Байгаалиин уларилай яажа хубилхыень таажа һурахынтнай түлѳѳ таанадые мүнѳѳ байгаалиин уларилай шэнжэнүүдтэй танилсуулхамнай.

Урда сагһаа хойшо хүн гээшэ байгаали, сагай уларил, тэнгэриин байдал, һара наранай түхэл, амитадай аяг зан адаглан шэнжэлжэ, саһа нойто, хура бороо, һалхи шуурга уридшалан мэдэдэг байһан. Бидэ, мүнѳѳнэй үедэ ажаһуугшад, ехэнхидээ телевизор, Интернедһээ газаа хүйтэрхэ дулаархые, шииг нойтоной орохо болихые мэдэдэгбди. Тиибэшье элинсэг хулинсагай адаглан шэнжэлһэн баримтануудта, арадай бэлгэ тэмдэгүүдтэ хандадаг заншалтайбди.

 

АМИТАДАЙ АЯГ ЗАНГААР

 

Шоргоолзодой бутаяа шобхойлгон оройлхо, үгы һаа бутадаа обоорхо - бороогой орохын шэнжэ.

Баха болон могойнууд голһоо холодожо, хада гүбээ дээрэ гарахадаа, һуужа орохо бороо, үер зүгнэнэ.

Хулганаанай үргэнгѳѳ шулуугаар дараа һаань, бэрхэшээлтэй жэл, аргалаар дараа һаань, һайн жэл болохо гэдэг.

Намартаа галуудай доогуур ниидэжэ, дулаан ороноо бусаа һаань, ута ба дулаан намар болохо гэһэн шэнжэтэй.

Гадна зумбараан, доргон болон бусад амитадай эртэ намар эшээндээ оробол, хүйтэн үбэл болохо.

Мориной хоолзуураа татахада, хиибараан болодог.

 

 

"Народные приметы и календарь" номһоо абтаһан зурагууд.

Дэлгэрэнгыгээр 24-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments