Амитад һургуулида ошобо

Эртэ үглѳѳнһѳѳ амитад хүлгэнэ,
Эрдэмдэ һурахаа зорибо лэ.
Буряад хэлэнэй хэшээлнүүдтэ
Бууса нютагтаа ошохонь лэ.

Морин алтан тахаяа үмдэбэ:
«Медальтайгаар дүүргүүжэб!»
Yхэр һүнэйнгѳѳ дээжэ үргэбэ:
«Yндэр мэдэсэтэй болуужаб!»

Хонин һанаа амар маарана,
Карандашаа үзүүрлэнэ.
Ямаан гэрэлэй урда эрьелдэнэ,
Ягаанаар уралаа будана.

Тэмээн һанаагаа зобонги:
«Партын саана багтаха гүб?»
Табан хушуун мал һүрэг
Түрэл хэлэеэ шудалхань!

һургуулида гахай-багша угтаба,
һурагшадые амаршалба:
«Буряад хэлэеэ мандуулхабди,
Бидэ, амитадшье, шудалхабди!»

 

Буряад хэлэмни

Аялгата буряад хэлэмни
Арадай түүхын тамгатай,
Морин эрдэниин һүлдэтэй,
Мойһоной сэсэгэй хангалтай.

һара наранай элшэтэй,
һүн сагаан хэшэгтэй,
Мүнгэн угалзын баялигтай
Мүнхэ заяатай хэлэмни.

Бүргэдэй омог элисэтэй,
Буурал абын үреэлтэй,
Абай Гэсэрэй хүсэтэй
Аялгата буряад хэлэмни.

 

Би - буряадби!

Баргажан-Түхэм нютагтай,
Барга-Баатар гарбалтай,
Булган талын хэшэгтэй,
Буряад арадай хүбүүнби!

Бухайр шара hаадагтай,
Баатарнуудай үргэлжэлыньби!
Сэсэн мэргэн ёhо заншалтай
Сарюун угай залгамжаньби!

Энгэртэй дэгэлтэй,
Эрдэнитэ шэмэглэлтэй,
Табан хушуун мал баялигтай
Талын эзэн хүбүүнби!

Морин эрдэни нүхэртэй,
Маараhан тала зэндэмэнитэй,
Гурбан эрдэниин хэшэгтэй,
Габшагай буряад хүбүүнби!

 

You have no rights to post comments