ЗАРЛАЛ 

Зарлал (афиша) хадаа театрай тайзан дээрэ табигдахаяа байһан зүжэг нааданай нэрэ, автор, режиссёр, гол дүрэнүүдые наадаха актёрнууд , харуулагдаха үдэр ба саг, биледэй сэн тухай мэдээсэлтэй, фото-зурагуудтай байдаг. 

 

 

ХҮШЭГЭ 

Хүшэгэ гэхэдээ, ганса сонхын, таһалгын хүшэгэ тухай хэлэдэггүй. Театр, соёлой байшан соо харагшадай танхимһаа тайзан халхалжа, хүшэгэ (занавес) үлгэдэг. 

 

 

ОРКЕСТРЭЙ НҮХЭН 

Зарим зүжэглэмэл наадануудай үедэ оркестрэй хүгжэм зэдэлдэг. Томо театрнуудай хүгжэмшэд оркестрэй нүхэн (оркестровая яма) сооһоо хүгжэм наададаг. Оркестрэй нүхэн тайзанай сэхэ урда аад, тайзан дээрэ боложо байһан үйлэ халхалхагүйн тула нэгэ бага доро байдаг.

 

 

 

You have no rights to post comments