Мүнөө ород литээр апрелиин 8, монгол һарын 15.
 
Түмэр сагаабтар могой үдэр.
 
Үһэ хайшалжа болохогүй.
 
Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо һайн үдэр.
 
Гахай, хулгана жэлтэй хүнүүдэй хуби заяанай һайн үдэр.
 
Могой, морин жэлтэй зондо муу үдэр.
 
Мүнөөдэр Богдо Зонхобо багшые хүндэлхэ үдэр. Дасануудаар Ламчик Нинбоо гэһэн, һарын нэгэ болодог хурал үнгэрхэ. Энэ үдэр мэгзэм уншажа ябахаар байна.
 
Буян хэхэдэ, маани уншахада, шажанай еһололнуудые бүтээхэдэ, нүхэрые шэлэхэдэ, тангариг үгэхэдэ - һайн үдэр. Һургаалай үгэ хэлэхэ ба шагнаха һайшаагдана. Энэ үдэр үмсынгөө хэрэг бүтээхэдэ - таарамжатай, мори һургахада, ноентой үгэеэ ойлголсоходо - һайн. 

Модо отолжо, унагаажа, гол горхоной һаба хаажа, гэрһээ зөөри гаргажа болохогүй. Газар элдүүрилгэдэ - муу үдэр.
 
Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа, һула бэетэй байха, элдэб үбшэн хүрэжэ болохо, бэеыень шэрхи болгохо еһотой. Басаган түрөө һаа, номгон, түбшэн зантай байха.

You have no rights to post comments