Мүнөөдэр ород литээр майн 22, монгол һарын 30.

Хүхэбтэр модон үхэр үдэр.

Үһэ хайшалха - дайсантай уулзалгада.

Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бишэн, тахяа, хонин жэлтэй хүнүүдтэ - хуби заяанай һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.

Мандал Шивын хурал дээрэ Арьяа Дара бурханда дүрбэ дахин үргэл хэдэг, УМ ДАРИ ДУДААРИ ДУРИ СУУХАА - гэһэн маани уншажа ябахаар. Буян хэхэдэ, шажанай еһололнуудые бүтээхэдэ, зүбшэл абахада, нүхэрые шэлэхэдэ, тангариг үгэхэдэ - таарамжатай үдэр. Газарай болон ажахын ажал хэхэдэ, зүүн зүг руу харгыда гарахада, бэеэ арюудхахада, зөөдэлдэ, түрэ наадахада - һайн үдэр.

Мал гаргахада, гэрэй һуури табихада - муу үдэр.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хусэ шадалтай, ута наһатай, баян хүн байха. Басаган түрөө һаа - байрагүй болон үбшэндэ дайруулхаар хун байха, бэеыень гамнаха хэрэгтэй.

You have no rights to post comments