Мүнөөдэр ород литээр майн 24, монгол һарын 2.

Улаабтар гал туулай үдэр.

Үһэ хайшалха - хэрэлдээндэ.

Энэ үдэр ямаршье жэлтэй зондо - һайншье, муушье байна.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Шажанай хүшөө болон бусад шүтэлгын зүйл рамнайлуулхада, ламын сан абахада, бурханай ном заахада, суутай зонтой болон ноедтой уулзахада, буян хэхэдэ, бэеэ ероһоо сэбэрлэхэдэ - таарамжатай үдэр.

Гэрэй һуури табихада, хубсаһа эсхэхэдэ, хурса болон үзүүртэй зэмсэг хэхэдэ, ямбын еһолол бүтээхэдэ - муу үдэр.

Барилгын ажал эхилхэдэ, зөөдэлдэ - таарамжагүй байна.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - ута наһатай, боди сэдьхэлтэй хүн байха. Басаган түрөө һаа - хододоо баян байха.

You have no rights to post comments