Мүнөөдэр ород литээр августын 9, монгол һарын 21.

Хүхэ модон бишэн үдэр.

Үһэ хайшалха - үбшэндэ.

Мүнөөдэр бүхы зондо - һайншье, муушье байхадаа болохо.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Бурхан багшада маани уншажа, араанаар бэеэ сэбэрлэжэ, адисаар утахаар. Түмэрөөр дарха хэхэдэ, дасан ябахада, буян хэхэдэ - һайн.

Гэрэй һуури табихаһаа, хубсаһа эсхэхэһээ, хурса болон хатхууртай зүйл дархалхаһаа, хэлэ ама гаргахаһаа, байгали бузарлахаһаа, гэр бүлэ һандаргаахаһаа - бэеэ барихаар. Мал гаргахада - муу.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - ута наһатай, Боди сэдьхэлтэй хүн байха. Басаган түрөө һаа баян хүн болохо.

ОМ НАМО САЛУ ТОМА ДОКА ТОЛО ТОН ОМ ТОЛО ТОЛО ДИЙЯ СУУХА ХА ХА ХА - гэһэн Сагаан Үбгэнэй маани уншажа ябахаар үдэр.

You have no rights to post comments