Мүнөөдэр ород литээр августын 12 монгол һарын 23.

Улаабтар гал гахай үдэр.

Үһэ хайшалха - алдарта.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - хүби заяанай һайн үдэр.

Могой, морин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Болболсоруулга эхилхэдэ. жаргал болон эд зөөри татаха еһололнуудые бүтээхэдэ, буян хэхэдэ - ехэ таарамжатай. Хүнтэй нүхэсэхэдэ - һайн. Ноендо хандахада, суутай болон нүлөөтэй хүнтэй уулзахада - таарана.

Бэеын арга эхилхэдэ, барилгада, зөөдэлдэ - тааранагүй. Гэрлэлгын хэрэгүүдһээ - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - үбшэндэ дайруулхаар хүн байха. Бэеыень гамнаха хэрэгтэй. Басаган түрөө һаа - түбшэн хүн болохо.


ОМ ГУРУ МАХАКАЛА ХАРИНИСА СИДДХИ ДЗА - гэһэн Сагаан Махакалын маани уншахаар.

You have no rights to post comments