Мүнөөдэр ород литээр августын 15, монгол һарын 26.

Сагаан түмэр бар үдэр.

Үһэ хайшалха - номгон байдалда.

Бар, туулай жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - муу үдэр.

Муу хаяаһаа, хэлэ аманһаа, нюдэнэйэ хоронһоо хамгаалха еһололнуудые бүтээхээр үдэр. Ута наһа татаха, эд зөөри нэмэхэ еһололнуудта, малай наймаада, худаг малтахада, гэрээ ажалда, модо тарихада, буусын газар шэлэхэдэ - таарамжатай.

Гэртэхи ажалһаа бэшэ хэрэгүүдһээ - бэеэ барихаар. Гэлэлгын хэрэгүүдые хойшолуулхаар. Гэрһээ наймагай зүйл гаргахада болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа дунда зэргын хсэ шадалтай болон ухаатай хүн байха. Басаган түрөө һаа үбшэндэ дайруулхаар хүн болохо - бэеыень гамнаха хэрэгтэй.

ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ СВАХА - гэһэн Праджняпарамитын бүхы зоболон тогтоодог маани уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments