Мүнөөдэр ород литээр августын 18, монгол һарын 29.
Сагаабтар түмэр могой үдэр.
Үһэ хайшалхада - һүнэһэн зайлаха.

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - һайн үдэр.
Морин, могой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.
Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бурхан багшын маани уншажа, аршаанаар бэеэ аршажа, адисаар утажа ябахаар. Зарга эхилхэдэ, дайсаниие дарахада, муу заяа холодуулхада, газар ажалда, хүдөө ажахын хэрэгүүдтэ, зүүн зүг руу харгы эхилхэдэ, ероһоо бэеэ сэбэрлэхэдэ - таарамжатай. Хадамда гараха эхэнэрнүүдтэ - һайн үдэр.

Хүтага бүлюудэхэдэ, урдаһан уһа хаахада, гэрһээ юумэ гаргахада - муу. Хэлэ аманһаа, байгаали бузарлахаһаа, гэр бүлэ һандаргаахаһаа - бэеэ барихаар. Ямбын еһолол бүтээжэ болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - зоргондоо ороһон, муу хэлэ аматай, ехэрхүү хүн болохо. Басаган түрөө һаа - хүндэ хуби заяатай байха.

Цэндэ - Аюшын ута наһанай маани уншажа ябахаар.
 

You have no rights to post comments