Мүнөөдэр ород литээр августын 20, монгол һарын 1.

Хүхэбтэр модон хонин үдэр.

Үһэ хайшалха - наһан хорохо.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бар, туулай жэлэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй зондо - муу үдэр.

Тэрсүүд үдэр. Бүхы хэрэгүүдэй эхинүүдтэ таарамжагүй. Хэһэн бүянаа һанажа Бурхан багшын маани уншажа, аршаанаар бэеэ сэбэрлэжэ, адисаар утажа ябахаар.

Гэрһэй бог, шорой гаргажа болон шатаажа болохогүй. Барилгада, бэеын арга эхилхэдэ, зөөдэлдэ - муу үдэр. Зондо аягүй байдал эмхидхэхэһээ болон үбшэнтэй болгохоһоо бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - һаруул үхаатай, эрдэм бэлигтэ амжалтатай хүн болохо. Басаган түрөө һаа - ута наһатай, түрэлхидтөө туһатай хүн байха.

You have no rights to post comments