Мүнөөдэр ород литээр августын 27, монгол һарын 9.

Хара уһан бар үдэр.

Үһэ хайшалха - үбшэндэ.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Нохой, үхэр, луу, хонин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бурхан багшын маани уншажа, аршаанар бэеэ сэбэрлэжэ, адисаар утажа ябахаар үдэр. Һургаал үгэхэдэ болон абахада, харгыда гарахада, эм бэлдэхэдэ, таряалангын ажалда, модо отолхлодо, агнахада - ехэ һайн. Хадамда гараха эхэнэртэ - таарамжатай үдэр.

Гэрһээ нобшо, бог шорой гаргахада болон шатаахада - муу. Хэлэ ама гаргахаһаа, байгаали бузарлахаһаа, гэр бүлэ һандаргаахаһаа - бэеэ барихаар. Хүүгэдые ябажа һургахада болон талаар эльгээхэдэ - муу. 

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - һаруул үхаатай, эрдэм бэлигтэ амжалтатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - ута наһатай, түрэлхидтөө туһатай хүн болохо.

Ом Падме Ушниша Вимале Хум Пхат - гэһэн Гуру Падмасамбхавын маани уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments