Мүнөөдэр ород литээр августын 28, монгол һарын 10.

Харабтар уһан туулай үдэр.

Үһэ хайшалха - хүсэ шадалда.

Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бишэн, тахяа, хонин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бурхан багшын маани уншажа үргэл хэхэдэ, хубарагай болон ламын тангариг үгэхэдэ, эм бэлдэхэдэ, холын харгыда гарахада, гэрлэлгын еһололнуудта, нүлөөтэй болон суутай хүнтэй уулзахада, буян хэхэдэ, гурум - гэһэн еро һалгаха еһолол бүтээхэдэ - таарамжатай.

Муу хойшололго үлөөхэ ябадалһаа - бэеэ барихаар. Зөөдэл хэхэдэ - муу. Мал гаргажа болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ута наһатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - байрагүй болон үбшэндэ дайруулагдахаар хүн болохо.

Ом Брум Суухаа Ом Амиридэ Аюр Дадай Суухаа - Зугдэр Намжилмагай маани уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments