Мүнөөдэр ород литээр сентябриин 16, монгол һарын 29.

Хара уһан нохой үдэр.

Үһэ хайшалха - һүнэһэн зайлаха.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - һайн үдэр. 

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Морин, могой жэлтэй зондо - муу үдэр.

Дасанда ута наһа татаха болон эд зөөри нэмэлгын еһолол захихаар. Үргэл хэжэ ябахаар. Наймаагай зүйл болболсоруулхада, хүнтэй нүхэсэхэдэ - һайн. Юрын хэрээгүүдтэ, гэрэй һуури табиха газар шэлэхэдэ болон табихада, зөөдэлдэ, гэрлэлгэдэ - таарамжатай. 

Зондо аягүй байдал үүсхэхэһээ, үбшэнтэй болгохоһоо, хара ажалһаа бэеэ барихаар.

Мүнөдэр хүбүүн түрөө һаа үбшэндэ дайруулагдахаар хүн байха. Бэеыень гамнаха хэрэгтэй. Басаган түрөө һаа түбшэн, Боди сэдьхэлтэй хүн болохо.

Ом Курукулле Хри Сууха - гэһэн Улаан Дара эхын маани уншажа ябахаар. Хүсэйл бодолтоео болгоомжоой байхаар, тэрэтнэй бэелүүлэгдэхэ магад.

You have no rights to post comments