Мүнѳѳ үедэ һайн шанартай телефонуудые гайхахаар бэшэ саг болоһон. Жэшээнь, «вайбер» хабсаргалтаһаа элдэб хабсаргалтануудтай буряадай ёһо гуримууд тухай мэдээсэл абахаар.

Буряадууд «олон үгын олзогүй, ганса үгын гарзагүй» гэһэн үгэ тон гүнзэгы удхатайгаар бодожо, хүүгэдээ дуугай түбшэнѳѳр һургаха гэжэ оролдодог байһан.

    - Гараа хүдэлгэжэ, хургаа ёдойлгожо хѳѳрэлдэхые буряадууд сээрлэдэг, нүгэлшѳѳдэг юм.

    - Хүнэй дуугаржа байхада, үгыень таһалхагүй. Дүүрэһэнэйнь удаа ѳѳрынгѳѳ бодол хэлэхэ.

    - Нэгэ юумэ оло дахин дабтадаг, хэрэгтэ хэрэггүйшье юумэ суглуулжа шашадаг хүн арад зондо хүндэгүй байдаг.

    - Үсѳѳн үгэтэй хүниие хүндэлдэг, тэрэнэй үгэ үнэтэй гэдэг.

    - Хүнүүд аалин намдуугаар, зохидоор бэе бэедээ хандаха ёһотой.

 

Буряад арадта ёһо гуримгүй, заабари заршамгүй ёһо байгаагүй. Бэе бэеэ хүндэлжэ, гурим журамтай ябаха хэрэгтэй.

 

Дэлгэрэнгыгээр 6-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments