Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 6, монгол һарын 21.
Харабтар уһан үхэр үдэр.
Үһэ хайшалүа - үбшэндэ.
 
Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.
Бишэн, тахяа, хонин  жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.
Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.
 
Бурхан багшада зальбаржа, маанииень уншажа ябахаар. Хубарагай болон ламын тангариг абахада, үргэл хэхэдэ, бурханай ном үзэжэ эхилхэдэ, мал наймаалхада, барилгада, буу зэбсэг болон хурса зэмсэг дархалхада, түмэрөөр болон модоор дарха хэхэдэ, газар ажалда, хүдөө ажахыда - һайн үдэр.
 
Мал гаргахада, гэрэй һуури табихада - муу үдэр

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ута наһатай, баян хүн болохо. Басаган түрөө һаа - байрагүй болон үбшэндэ дайруулагдахаар хүн байха. 
 
 

You have no rights to post comments