Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 9, монгол һарын 24.

Улаан гал луу үдэр.

Үһэ хайшалха - үбшэндэ.

Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - Хуби заяанай һайн үдэр

Муу талаар энэ үдэр - нейтральна байна.

Хэһэн муу ябуулгануудаа һанажа Бурхан багшын маани уншажаябахаар. Һургаал үгэхэдэ болон абахда - һайн. Дасанда ута наһанай маани болон зөөри нэмэлгын еһолол захихаар. Үриеэ бусаахада, түмэрөөр нарин дарха хэхэдэ, зөөдэлдэ, гэрлэлгэдэ - таарамжатай.

Онгосо дархалхада, хүүргэ барихада, муу заяа тарнидахада, загаһа барихада - муу. Зондо аягүй байдал үүсхэхэдэ болон үбшэнтэй болгоходо - таарамжагүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - сэбэр шарайтай, Боди сэдьхэлтэй хүн болохо.

ОМ БХРУМ СУУХА ОМ АМРИТА АЙЮР ДАДЭ СУУХА - гэһэн маани уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments