Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 10, монгол һарын 25.

Улаабтар гал могой үдэр.

Үһэ хайшалха - нюдэнэй муудалгада

Гахай, хулгана жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Могой, морин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - муу үдэр.

Маани уншахада, шажанай еһололнуудые бүтээхэдэ - ехэ һайн. Зарга эхилхэдэ, дайсаниие болон муу заяа дарахада, бурханай ном үзэжэ эхилхэдэ, мори һургахада, гэрэй һуури табихада, барилгада, ноендо хандахада - һайн.

Модо отолходо болон үндэһэтэйнь урбуулхаһаа, урдаһан уһа хаахаһаа, гэрһээ юумэ гаргахаһаа, хутага бүлюудэхэһээ, гэрлэлгэһээ - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - зоргондоо ороһон, ехэрхүү, муу хэлэ аматай хүн байха. Басаган түрөө һаа - хүндэ хуби заяатай хүн болохо. Цэндэ-Аюшын маани уншахаар.

Намо Кшитигарбха Бодхисаттвая 
Ом А Кшитигарбха Тхаленг Хум 
Ом Ба Ла Мо Линг То Нинг Сваха - гэһэн маанинуудые уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments