Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 12, монгол һарын 27.

Шарабтар шорой хонин үдэр.

Үһэ хайшалха - түбшэн байдалда.

Бишэн, тахяа жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой, хонин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Дасанда ута наһа татаха маани, зөөри нэмэлгын еһолол захихаар. Һуралсал эхилхэдэ - һайн. Һургаал абахада, харгыда гарахада, эм бэлдэхэдэ, таряалангын ажалда, үриеэ бусаахада, харилсаа һэргээхэдэ, хара ажалда - таарамжатай.

Гэрһэй бог, шорой, нобшо гаргахада болон шатааада - муу. Тангариг абажа болохогүй, суглаа хэхээр бэшэ үдэр.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - һаруул ухаатай, эрдэм бэлигтэ амжалтатай хүн байха. Басаган түрөө һаа - ута наһатай, түрэлхидтээ туһатай хүн болохо.

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЮ ПУТЬЯ ДЖНЯНА ПУШТИМ КУРУ СОХА - гэһэн маани уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments