Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 17, монгол һарын 3.
Хүхэ модон хулгана үдэр.
Үһэ хайшалха - баялигта.
 
Гахай, хулгана жэлтэй зондо - һайн үдэр.
Могой, морин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.
Бишэн, тахяа жэлтэй зондо муу үдэр.
 
Шажанай еһололнуудые бүтээхэдэ, маани уншахада, муу заяаһаа, нюдэнэй хоронһоо болон ероһоо хамгаалха еһололнуудые хэхэдэ ехэ һайн. Зарга эхилхэдэ, дайсаниие болон ада шүтхэрнүүдые дарахада, наймаада, үриеэ бусаахада, түмэрөөр нарин дарха хэхэдэ - һайн.
Гол гаталхада, загаһа барихада, тангариг үгэхэдэ - муу. Хутага бүлюудэжэ болохогүй. Муу хойшололго үлөөхэ ябуулгануудһаа - бэеэ барихаар.
 
Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - зоргондоо ороһон, ехэрхүү муу хэлэ аматай хүн байха. Басаган түрөө һаа - Хүндэ хуби заяатай хүн болохо. Цэндээ-Аюшын маани уншахаар.

ОМ ДЗАМБАЛА ДЗАЛЕНТАЕ СУУХА -гэһэн маани уншажа ябахаар.
 

You have no rights to post comments