ХАБААДАГШАД

Бүгэдэ буряадай “Толон” һониной шанда хүртэхын түлѳѳ “Һээр шаалга” заншалта наадаар 1-дэхи мүрысѳѳндэ эрхим дүнгүүдые туйлаһан, тойрог дотороо, гадууршье дүршэлтэй һээршэдээрээ сууда гараһан Үзѳѳн ба Ага-Хангил нютагуудһаа энэ удаа 3-3 можо хабаадаба. Тиихэдэ Урда-Ага, Согто-Хангил, Догой, Шулуутай нютагуудай 2-2 можо хаба шадалаа туршаа. Мүн Хойто-Ага, Сагаан-Уула, Үбэр-Аргали, Урта, Сагаан-Шулуутай, Зүдхэли, Сахюурта, Амидхааша, Будалан нютагуудай, Ононой аймагай можонуудай һээршэд тэн тэрээн мүрысѳѳ.

 

ШАНГАЙ ЖАСА

Мүрысѳѳ эмхидхэгшэд Агын Буряадай тойрогой Захиргаан, Бүгэдэ буряадай “Толон” һониной редакци, “Амар сайн” дуу хатарай үндэһэтэнэй театр, Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжѳѳлгын түб болоно. Мүрысѳѳнэй жаса нютаг зоной, эмхи зургаануудай хүсѳѳр эмхидхэгдээ гэхэдэ, алдуугүй: “Толон” һониной редакциин үүсхэл үндэһэн ёһо заншалаа сэгнэдэг нютагайхид халуунаар дэмжээ бшуу. Тэдэнэртэ, һээр шаалга хүгжѳѳхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулжа, шангай жасада зѳѳри нэмэрилһэн эмхи зургаануудта, юрын зондо баяр баясхаланаа мэдүүлнэбди.

 

МОЖОНУУД

Түрүүшын һуури эзэлһэн Догойн 2-дохи можодо кубок, 15000 түхэриг, 5 һээршэн бүхэндэ мэшээг таряан ба “Лодон багшын дэбтэрһээ” гэһэн хоморой, буряад, ород хэлэнүүд дээрэ бэшээтэй номууд барюулагдаа. Мүн энэ можодо “Гүнэй” ажахын хонин (түрүүлэгшэнь - һуури бодонгууд омогой Цырендашиев Цыден Батомункуевич, хонишон - хурса хутагата худанса шарайд омогой Галсанов Мункожаргал Доржиевич) хүртѳѳ.

 

Түрүү һуури эзэлһэн Догойн 2-дохи можынхид.

 

Хоёрдохи һуурида гараһан Сагаан-Уулын можо 10000 түхэригтэй, 5 мэшээг таряатай, “Лодон багшын дэбтэрһээ” гэһэн 5 номтой болон “Онон” үүлтэртэ ажахын хонин шантай (түрүүлэгшэнь – наймантан омогой Пурбуев Батор Базаргуруевич, хонишон – галзууд омогой Аюров Цынге) нютагаа бусаа.

Гурбадахи болоһон Шулуутайн 1-дэхи можодо 5000 түхэриг, “Лодон багшын дэбтэрһээ” гэһэн 5 ном болон “Сахюурта” агрокооперативай хонин (түрүүлэгшэнь – абхан харгана омогой Жигмитов Алдар Баирович) барюулагдаа.

 

ХУБИИН МҮРЫСӨӨН

Мүрысѳѳнэй кубок, 5000 түхэриг, сенатор Б.Б.Жамсуевай шан - 5000 түхэриг, мэшээг орооһон, “Лодон багшын дэбтэрһээ” ном хубиин тэмсээндэ абарга һээршэн болоһон Догой нютагай хүбүүн сагаангууд омогой Баяр Жаргаловта барюулагдаа. Мүн тэрээндэ Агын аймагай шан - Калининай нэрэмжэтэ үүлтэртэ ажахын дааган (түрүүлэгшэнь – хонгоодор омогой Хандаков Валерий Андреевич, адуушан – улаалзай хүбдүүд омогой Ринчинов Эрдэни Иксович) хүртѳѳ юм.

Хоёрдохи һуурида гараһан Сагаан-Уулын можын түлѳѳлэгшэ, тогтор хуасай омогой Юмдылык Жигмитжамсоевто Дулдаргын аймагай шан - “Үзѳѳн” агроко-оперативай буруун (түрүүлэгшэнь – хурьган хуасай омогой Дагбаев Баир Баторович, үхэршэн – хүбдүүд омогой Дашинимаев Зоригто Амаголонович) болон 4000 түхэриг, мэшээг таряан, “Лодон багшын дэбтэрһээ” ном барюулагдаа.

Гурбадахи һуури эзэлһэн Амидхааша нютагай Константин Подойницын “Ага тосхон” хотын тойрогой шангаар - олзын хэрэг дэмжэлтын жасын табиһан хонёор, 3000 түхэригѳѳр, мэшээг таряагаар, “Лодон багшын дэбтэрһээ” номоор шагнагдаа.

Ононой аймагай шан - “Новозоринское” хүдѳѳ һууринай хонин (захиргаанай толгойлогшо - доргошо галзууд омогой Батуров Баисхалан Батомункуевич, хүбдүүд омогой фермер Дагбаев Александр Дашинимаевичай ажахы) болон 2000 түхэриг, мэшээг таряан, “Лодон багшын дэбтэрһээ” ном Шулуутайн 2-дохи можо түлѳѳлжэ, 4-дэхи һуурида гараһан 16 наһатай, Ага Хангилһаа гарбалтай моотгон харгана омогой Арсен Базарсадаевта хүртѳѳ.

Могойтын аймагай шан - баатаржаан харгана омогой фермер Шойдоков Доржи Дашинимаевичай ажахын хонин болон мэшээг таряан, “Лодон багшын дэбтэрһээ” ном 5-дахи болоһон Шулуутайн байтай хүбдүүд омогой Жаргал Намсараевта барюулагдаа.

Дэлгэрэнгыгээр 9-дэхи дугаарта. 

 

 

МҮРЫСѲѲ ДЭМЖЭГШЭД

Һээр шаалгые малай үдэсэ үреэһэн наадан гэжэ хэлэдэг. Тиимэһээ дааган, буруун, хонин шангуудһаа гадна хүдѳѳ ажахыда илангаяа хабарай сагта эгээл хэрэгтэй зѳѳри – мэшээглэгдэһэн таряан сэнтэй шангууд боложо үгѳѳ. Эдэ шангуудые Хара-Шэбэрэй фермер Чимит Болотовой ажахы, “Хүнхэр” СПК, Хара-Шэбэрэй олзын хэрэг эрхилэгшэ Екатерина Галсанова, фермерэй “Даамай” ажахын толгойлогшо Сувор Батомункин, Сагаан-Шулуутайн Баиржаб Базаржаповай хизаарлагдаһан харюусалгатай бүлгэм, “Будалан” хүдѳѳ һууринай захиргаан тогтооһон байнад.

Иигэжэ олоной хабаадалгатай һээр шаалгаар мүрысѳѳн ёһотойл арадай наадан боложо тодороо. Эдэ тоологдогшо спонсорнуудһаа гадна мүнгэн туһаламжа үзүүлһэн эмхи зургаанууд, юрын зон олон байгаа бшуу. Тоолобол, Агын тойрогой больница (ахамад врачынь – Цырен Цыренов), Агын дасан (шэрээтэ – Цыбиков Бадма ламхай), “Бальзам” ООО, “Гүнэй”, “Шулуутай”, “Сагаан Уула” хүдѳѳ һуурингуудай захиргаанууд, Агын телерадиокомпани, “Агинская правда” һониной редакци, үндэһэн тамирай янзануудаар бэлэдхэлэй түб, “Будулан” АПК, “Руно” ООО, “Надежда”, “Улаан-Баатар”, “Мясо, молоко” магазинууд, “Наран” кафе, БИНБАНК, В.Ц.Цыцыков, Б.Будуев, Б.Батомункуев, С.Ц.Бабуев, Б.Цыренжапов г.м.

 

Дэлгэрэнгыгээр 10-дахи дугаарта.

 

 

You have no rights to post comments