ОНОНОЙ АЙМАГТА

Ононой аймагай Новая Заря һууринда аймагай хэмжээндэ эмхидхэгдэһэн Сагаалганай хэмжээ ябуулгын урда тээ нютагай дуган соо заншалта ёһоор уншалга бүтээгдээ.

 

Новая заря һүүринайхид амаршалгын дуу гүйсэдхэнэ.

 

Һүүлээрнь аймагай буряадай заншалта соёлой ба сүлѳѳ сагаа үнгэргэлгын түбэй фойе соо «Сагаан һарын хэшэг» гэһэн хэмжээ ябуулга болоо. Эндэ Агын Буряадай тойрогой болон аймагуудай захиргаануудай түлѳѳлэгшэд, Агын ба Сүүгэлэй дасангуудай лама санаартан, хүршэ ажаһуудаг Агын аймагай нютагуудай зон айлшад байгаа. Ононой аймагай бүхы хүдѳѳ һуурингуудай түлѳѳлэгшэд хабаадажа, Сагаалганаар амаршалаа, амаршалгын дуунуудые дуулаа, толгойлогшонорынь бэе бэеэ золгожо, хадагуудые баряа. Тиин эндэ дүнгүүд гаргагдажа, Новая Заря нютагайхид түрүүлбэ. Тэрэнэй удаа Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэр угтуулан, «Буряад эхэнэрэй магтаал» гэһэн фестиваль дүрбэн номинацяар үнгэргэгдэһэн байна. «Аба эжын эрхэхэн басаганби» гэһэн янзада 8-14 наһанай басагад хабаадан, буряад дуунуудые дуулажа, Доодо Саһашын Е.Цыремпилова түрүү һуурида гараа. «Сэдьхэл дууряама дангина» янзада 16-24 наһатай басагад буряад арадай хатар гүйсэдхэжэ мүрысѳѳ. Тиин Новая Зарягай Ж.Лихачёва эрхимлэбэ. Удаадахи «Зулгы зохидхон залуу эжыхэн» янзада 35-50 наһанай эхэнэрнүүд хабаадаба. Тэдэнэр гэр бүлын ажабайдал харуулһан уран һайханай номер харуулха эрилтэ дүүргэхэ байгаа. Эндэ Доо-до Саһашын А.Цыбикова шангай 1-дэхи һуури эзэлээ бшуу. Харин «Даруу номгохон буурал эжыхэн» гэһэн янзада 55-һаа дээшэ наһатай эхэнэрнүүд Сагаалганаар амаршалжа, үреэлнүүдые хэлэхэ ёһотой байба. Конкурсын энэ янзада түрүүшын һуурида «Новозоринское» хүдѳѳ һууринай Ц.Доржижапова хүртэһэн байна. Тиигээд Ононой аймагай захиргаанай толгойлогшо Я.Танхаев эгээл наһатай хабаадагша Ц.Доржижаповада (Новая Заря), Ононой аймагай захиргаанай соёлой хэрэгүүдээр хорооной түрүүлэгшэ С.Перевозчикова эгээл эдир хабаадагша Ю.Васеевада (Бүйлѳѳһэн) тусхай шангуудые барюулаа. Мүн хабаадагша Ж.Лихачёвае түрэлынь болохо Ж.Жамбалова мүнгэн шангаар урмашуулһан байха юм.

  

КРАСНОКАМЕНСКДА

Орожо ерэһэн тахяа жэлдэ Краснокаменск хотынхид түрүүшынхеэ «Глобальный ёхор» гэһэн флэшмобто хабаадаба. Гурбан зуугаад гэхэдэ, алдуу болохогүй, залуу хүгшэнгүй зон ёохор хатараа.

Аймагай «Строитель» гэһэн соёлой байшанай үбэр талмайда олон хүн найр нааданда суглараа. Хабарай шэнжэтэй, наратай дулаахан үдэр боложо, сугларагшадта зохид байба. Шог зугаагаа эхилхэдээ, соёлой байшанай гол мэргэжэлтэн Оксана Варфоломеева зондоо хандажа, Сагаалган тухай элдэб асуудалнуудые һураба. «Монгол һарын литэдэ ородог 12 жэл зүбѳѳр тооложо үгыт», «Буряад бууза ямар юумэндэ адлиб, хэды хуняаһатайб, юундэ 33 байха ёһотойб?» гэхэ мэтэ асуудалнуудтань зүб харюу үгэһэн олон хүн олдоо.

Тиигэһээр эмхидхэгшэ зондоо наадаял гэжэ хандаад, hээрнүүдые гаргажа, энэ буряад яһатанай зугаа тухай хѳѳрэжэ үгэбэ. Яагаад энэ яһа хухалдаг юм гэжэ Краснокаменскын буряадуудай бүлгэмэй гэшүүд харуулжа үгѳѳд, суглараад байһан бүһэтэйшүүлые уриба. Энэ нааданда олон ород яһатаншье, буряадуудшье хабаадаба. Хоёр hээр хухалаад, түрүүшын һуури Руслан Доржиев эзэлээ. Табадахи ангиин һурагша Аюр Цыбенов һээр хухалаашьегүй һаа, зоригоороо сугларһан зоной дура татаа.

Талмай дээрэ буряад ба ород гоё дуунууд зэдэлээ. Залуу дуушадай «ДжЭм» бүлгэм (ударидагшань - Ирина Сумарокова), солистка Елена Софроновская гэгшэд бүхы оюун бэлигээ гаргажа, дуунуудые гүйсэдхѳѳ. Тэдэнэй дунда Вадим Буянтуев, Балдан Бадмаев гэгшэд баһал дуун бэлэгээ баряа.

Сагаалганай һайндэр ёохор хатараар дүүрээ. Оксана Варфоломеева «Глобальный ёхор» гэһэн флешмоб тухай хѳѳрэжэ үгэбэ. Тиигэһээр хүгжэм дуулдажа, түрүүшын хатаршад талмай дээрэ гараба, удангүй сугларагшад гар гараа барилсан, ёохор хатаржа эхилээ. Ёохор гээшэ арад зониие нэгэдүүлнэ, хани нүхэрэй һүлдэ тэмдэг болоно гэжэ наада эмхидхэгшэ тэмдэглээ.

Тодорхойлходо, буряад хатар «Строитель» гэhэн соёлой байшанай «Созвездие», «Огоньки» ба «Искорки» гэһэн хатарай бүлгэмүүд (ударидагшадынь - Инесса Рыбакова, Ирина Загибалова) гүйсэдхѳѳ.

Нааданай талмай дээрэ hэеы гэр табигдаа, наймаагай газарта халуун бууза, банша, мяхан элбэг байгаа.

Иигэжэ хатар наадатайгаар Краснокаменск хотынхид Сагаалганаа угтабабди. Краснокаменскын аймагай захиргаанай толгойлогшо Герман Николаевич Коловто, соёлой таһагай хүтэлбэригшэ Асия Малеховна Манькодо, «Строитель» соёлой байшанай ажалтадта баярые хүргэнэбди. Буужа ерэhэн тахяа жэлээр Забайкалиин хизаарай бүгэдэ зониие халуунаар амаршалжа, амгалан тэнюун hуухыень хүсэнэбди.

 

Дэлгэрэнгыгээр 10-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments