Урданай буряад зон сагай уларил, илангаяа тэнгэриин байдал хёрхоор адагладаг байгаа.

- Наранай орохо үедэ доронь бишыханшье үүлэн байгаа hаа, али наранай гарахада, үүлэнэй халхалаа hаань, үдэр хагсуу болодог.
- Олон үдэр үүлэнүүдэй дээшээ гонзойгоод байгаа hаань, шуургалдаг.
- Наранай орохо үедэ тэнгэриин хаяа улайгаад, гаража байhан үүлэндэ бүглүүлбэл, бороо, саhан орохо.
- Наран улайран ороболнь, сэлмэг үдэр болохо.
- Хэрбээ үдэшэлэн тэнгэриин хаяада дээдэ захань тэгшэ аад, хүндэлэн үүлэнэй байгаа hаань, сэлмэхэ.

«Лодон багшын дэбтэрhээ» абтаба.

You have no rights to post comments