Хүн бүхэн хамтын үргэлэй, хэн нэгэндэ туhаламжын мүнгэ суглуулгада өөрын арга боломжоор нэмэри оруулха ёhотой. Буянта хэрэгтэ бага, ехэ гэжэ байдаггүй. Эндэ эгээл шухалань - үнэн зүрхэнhөө туhалхые хүсэжэ, энэрхы сэдьхэлтэйгээр үгэлгэ.
Хүндэ 50 түхэриг барижа, туhалха аргатай байhандаа баярлажа үгэһэн хүнэй мүнгэн сэдьхэлээрээ харамнажа оруулhан 10000 түхэригhөө үлүү аша туhатай юм. Баярлажа, энэрхы сэдьхэлэй оршондо үгтэhэн мүнгэн зөөри үшөө ехээр арьбажан үдхэгдөөд, үгэгшэдэ заабол баялигаар бусадаг.
Харин дурата дурагүйгөөр үгэхэдэ, эд баялиг ороhон болиhон хоёрой хоорондо байдаг. Хүн туйлай ехээр оролдожо, хара хүлhөөрөө мүнгэ олоод, үгэлигэ үгэдэггүй ушараарнь тэрээндэ олзолhон мүнгэеэ эдлэхэ ушар олдодоггүй. Эд зөөринь алдагдадаг.
Бурханай айладхаhан «Баялигай ушар» гэhэн номой ёhоор, баялиг зөөри эдлэхын һуури хадаа үгэлигэ.
Yгэлигэ ганса мүнгэн зөөреэр бэшэ, харин сагаар, анхаралаар, туhаламжаар г.м. байдаг. Эндэ мүн лэ «Баялигай ушар» номой hургаалнууд дэлгэрдэг. Ядаhан тулиhан хүниие үнэнхэ зүрхэнhөө хайрлажа, баярай оршондо туhалхада, үйлэдэгдэhэн буян арьбажаад, заабол hөөргөө бусадаг. Хүндэ сагта hанагдаагүй туhаламжаар, ямар нэгэн баярта ушараар, баялигаар г.м. буужа тэхэридэг.

Баярма БАТОРОВА.

You have no rights to post comments